فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: سوالات آزمون جمعه حل شد/ تست از مبحث لگاریتم کتاب همراه حل شد
تکلیف: صفحه 207 کتاب همراه

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست های گفتار یک تولید مثل
تکلیف: آزمون شفاهی از گفتار یک تولید مثل

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات تشریحی مشخص شده در کلاس
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: