فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: تحلیل آزمون جغرافیا همگام 3، تدریس کامل درس هشتم
تکلیف: حل تست های درس هشتم از کتاب خیلی سبز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: