فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس عبارات گویا و ساده کردن عبارات گویا + تدریس معادله درجه1 و حل تمرین + تدریس معادله درجه2 تا سر دلتا
تکلیف: تا ص 24 جزوه تمام مثالها و تمارین حل وشد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: