فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : تحلیل آزمون پیشروی 20 اسفند و بیان نکات / بررسی لغات درس 7 / ترجمه حوار درس 7

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حفظ لغات درس 7 و ترجمه متن درس 7 / حل سوالات بعد از متن
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: