فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل آزمون همگام 3 / تدریس درس پنجم / انواع جمله / بررسی نقش ها / دو تا اختب نفسک /
تکلیف: تکلیف چهارشنبه داده می شود

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: