آلبوم آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/06/15
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عطار بابا طاهر شمس حافظ سنائی فردوسی خیام پروین اعتصامی سعدی سهراب سپهری ملک الشعرا بهار شهریار نیما یوشیج ابتهاج نظامی مولوی شاملو 41162
توضیح: آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه (پروژه مهر)
آلبوم آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه

تصویر

آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 1
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 2
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 3
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 4
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 5
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 6
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 7
آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: