شعب متوسطه

سواد مالی چیست؟

سواد مالی شامل آموزش و درک دانش نحوه‌ی کسب درآمد، هزینه و پس‌انداز پول، همچنین تسلط به مهارت‌ها و توانایی استفاده از منابع مالی برای تصمیم‌گیری می‌باشد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: