آلبوم آموزش جمع پایه اول بصورت آنلاین

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/07/23
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: شکوفه های علوی
توضیح: آموزش بسیار جذاب جمع پایه اول بصورت آنلاین توسط خانم غفاریان
آلبوم آموزش جمع پایه اول بصورت آنلاین

تصویر

آموزش جمع پایه اول بصورت آنلاین 1
آموزش جمع پایه اول بصورت آنلاین 2
آموزش جمع پایه اول بصورت آنلاین 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: