آلبوم آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/08/03
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: پروفسورکوچولوهای علوی
توضیح: آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین
آلبوم آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین

تصویر

آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین 1
آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین 2
آموزش ریاضی (شمارش ) با چینه در پایه دوم بصورت آنلاین 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: