آلبوم ابوریحان بیرونی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/13
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: او پدر علم انسان شناسی، زمین سنجی، بنیان گذار علومی چون مکانیک، اختر شناسی و پیشگام روانشناسی و ریاضیدان و تاریخدان زمان خود می باشد.
آلبوم ابوریحان بیرونی

ویدئو

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را نا شنوا میکند. ابوریحان بیرونی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: