آلبوم اختتامیه اولین سیمرغ آموزشی علوی

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: اختتامیه اولین سیمرغ آموزشی علوی در مهر 1400 در مجموعه مدارس علوی برگزار شد.
آلبوم اختتامیه اولین سیمرغ آموزشی علوی

ویدئو

اختتامیه اولین سیمرغ آموزشی علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: