آلبوم اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11

رده: پرورشی
تاریخ: 1402/04/04
شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: ارغوان نسترن شقایق نیلوفر رز ارکیده اقاقیا یاسمن مریم آلاله سطح Elementary سطح Intro 2 سطح Intro 1A سطح Intro 1B سطح Elementary B سطح Intro 4 سطح Elementary A سطح Intro 3 سطح Intro 2 سطح Pre-Intermediate سطح Intro 3B سطح Intro 3A المپیاد ریاضی المپیاد نجوم المپیاد علوم اعصاب حسابداری فنی معماری داخلی فنی تصویرسازی دیجیتال فنی حساب مکمل هندسه مکمل
آلبوم اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11

تصویر

اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 1
اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 2
اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 3
اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 4
اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 5
اختتامیه مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه 11 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: