آلبوم اطلاعیه تسلیت عزیزان از دست رفته واقعه دلخراش آبادان

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/03/09
شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: پرفسور حسابی پرفسور سمیعی دکتر قریب محمد خوارزمی ابونصر فارابی
توضیح: تسلیت برای از دست دادن هموطنان آبادانی در واقعه متروپل
آلبوم اطلاعیه تسلیت عزیزان از دست رفته واقعه دلخراش آبادان

تصویر

اطلاعیه تسلیت عزیزان از دست رفته واقعه دلخراش آبادان 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: