آلبوم انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/12/20
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده

تصویر

انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده 1
انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده 2
انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده 3
انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده 4
انجام تمرین کتاب با تاس و چرخنده 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: