آلبوم بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی

رده: جلسات
تاریخ: 1400/08/24
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی زبان پژوهشگران علوی زبان اکسترا سوم دانایان علوی زبان دانشمندان علوی زبان نواندیشان علوی
توضیح: بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی
آلبوم بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی

تصویر

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی 1
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی 2
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی 3
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی 4
بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 از دبستان سرآمد علوی 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: