برنامه آزمون دوره‌ای نهم تیزهوشان 1402

1- آزمون پرتاب یک تاریخ برگزاری 1402/09/02

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
توضیح: هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ردیف: 2
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس چهار (حل مسئله در هندسه) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 5 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست؟) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 1 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 4 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش، درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 2 پرسش و درس هفتم (جمعیت جهان) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تورا چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش و درس چهارم (خورشید پنهان) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس دوم 2 پرسش، درس سوم و جلسه اول درس چهارم 3 پرسش

2- آزمون پرتاب دو تاریخ برگزاری 1402/11/26

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
توضیح: هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ردیف: 2
عنوان: ریاضی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 1 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 1 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 3 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: علوم تجربی نهم (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 1 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی تا انتهای نفت خام و زندگی روزمره) و فصل چهارم (حرکت چیست؟) 1 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 1 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 3 پرسش، فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 پرسش و فصل هشتم (فشار و آثار آن تا انتهای نیرو و فشار) 2 پرسش
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) تا درس ششم (آداب زندگانی) 2 پرسش، درس هفتم (پرتو امید) و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 3 پرسش و درس نهم (راز موفقیت) و درس دهم (آرشی دیگر) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (زمین، مهد زیبای انسان‌ها) تا درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) تا درس هشتم (جهان نابرابر) 1 پرسش، درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) تا درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 2 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 2 پرسش، درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 2 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 2 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 1 پرسش، درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و دوم 1 پرسش، درس سوم و چهارم 1 پرسش، درس پنجم و درس ششم 2 پرسش و جلسه اول درس هفتم 1 پرسش

3- آزمون پرتاب سه (جامع) تاریخ برگزاری اردیبهشت 1402

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی (50 پرسش)
توضیح: پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم
ردیف: 3
عنوان: علوم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم
ردیف: 4
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم
ردیف: 7
عنوان: قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه نهم

4- آزمون ورودی (شبیه‌ساز تیزهوشان) هفته قبل از آزمون مدارس استعدادهای درخشان

ردیف: 1
عنوان: استعداد تحلیلی (50 پرسش)
توضیح: پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 3
عنوان: علوم (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 4
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 5
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
ردیف: 7
عنوان: قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: