برنامه آزمون‌های تشریحی دهم انسانی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/10 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار 1402/07/10
توضیح: فصل 1 (معادله درجه دو) درس 1
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/07/17
توضیح: درس 1 (مبانی تحلیل متن) و درس 2 (سازه ها عوامل تاثیرگذار شعر فارسی)
ردیف: 3
عنوان: منطق 1402/07/24
توضیح: درس 1 (منطق ترازوی اندیشه) و درس 2 (لفظ و معنا)
ردیف: 4
عنوان: عربی اختصاصی 1402/08/01
توضیح: درس 1 و ترجمه درس 2
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی 1402/08/08
توضیح: درس 1 (کنش ما) تا درس 3 (جهان اجتماعی)
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (چشمه) و 2 (از آموختن، ننگ مدار) و درس 3 (پاسداری از حقیقت) و درس 4 (درس آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدف زندگی) و درس 2 (پرپرواز)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ 1402/08/16
توضیح: درس 1 (تاریخ و تاریخ نگاری) تا 3 (باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی)
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (saving nature) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/06

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/22 تا 1402/09/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار1402/08/22
توضیح: فصل 1 (معادله درجه دوم) درس 2
ردیف: 2
عنوان: جغرافیا 1402/08/29
توضیح: درس 1 (جغرافیا علمی برای زندگی بهتر) تا درس 3 (موقعیت جغرافیایی ایران)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/09/06
توضیح: درس 3 (واج آرایی و واژه آرایی) و درس 4 (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیه هجری)
ردیف: 4
عنوان: اقتصاد 1402/09/13
توضیح: درس 1 (کسب و کارو کارآفرینی) تا درس 5 (بازار چیست و چگونه عمل می کند)
ردیف: 5
عنوان: عربی اختصاصی 1402/09/20
توضیح: درس 2 تا 4

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/10/03 تا 1402/10/11

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/20

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس اول (پرورش موضوع) تا چهارم (نوشته های گزارش گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه های نوشتاری)
ردیف: 2
عنوان: تفکر و سواد رسانه 1402/09/28
توضیح: فصل 1 (ما و رسانه‌ها) تا فصل 5 (رسانه و سبک زندگی)
ردیف: 3
عنوان: آمادگی دفاعی 1402/09/29
توضیح: درس 1 (امنیت پایدار) تا درس 7 (آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی)
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1402/10/02
توضیح: درس 1 (هدف زندگی) تا انتهای درس 7 (واقعه بزرگ)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (معادله درجه دوم) و فصل 2 (تابع) از ابتدا تا انتهای درس سوم (نمودار تابع خطی) صفحه 62
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/10/06
توضیح: ستایش و درس 1 (چشمه) تا انتهای درس 9 (کلاس نقاشی)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی 1402/10/07
توضیح: درس 1 (کنش‌های ما) تا انتهای درس 8 (هویت)
ردیف: 8
عنوان: منطق 1402/10/09
توضیح: درس 1 (منطق، ترازوی اندیشه) تا انتهای درس 6 (قضیه حملی)
ردیف: 9
عنوان: جغرافیای انسانی 1402/10/11
توضیح: جغرافیای ایران: فصل 1 (جغرافیا چیست) و فصل 2 (جغرافیای طبیعی ایران) درس سوم تا درس پنجم / استان شناسی: فصل اول (جغرافیای طبیعی استان تهران)
ردیف: 10
عنوان: اقتصاد 1402/10/14
توضیح: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس هفتم (تجارت بین الملل)
ردیف: 11
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/10/16
توضیح: درس 1 (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس 6 (سجع و انواع آن)
ردیف: 12
عنوان: عربی اختصاصی 1402/10/18
توضیح: از درس اول تا انتهای درس چهارم
ردیف: 13
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس 1 (saving nature) و درس 2 (wonders of creation)
ردیف: 14
عنوان: تاریخ 1402/10/23
توضیح: درس 1 (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا انتهای درس 8 (سپیده‌دم تمدن ایرانی)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/11/02 تا 1402/11/11

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/09 تا 1402/12/14

ردیف: 1
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/11/09
توضیح: درس 6 (سجع و انواع آن) و درس 7 (سبک و سبک شناسی) تا ابتدای سبک شناسی دوره اول
ردیف: 2
عنوان: تاریخ 1402/11/16
توضیح: درس 8 (سپیده دم تمدن ایرانی) و درس 9 (از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان)
ردیف: 3
عنوان: ریاضی و آمار 1402/11/23
توضیح: فصل 2 (تابع) درس 4
ردیف: 4
عنوان: جغرافیا 1402/11/25
توضیح: درس 6 (منابع آب) و درس 7 (ویژگی های جمعیت ایران تا ابتدای ساختمان چیست؟)
ردیف: 5
عنوان: عربی 1402/11/30
توضیح: درس 5
ردیف: 6
عنوان: منطق 1402/12/07
توضیح: درس 7 ( احکام قضایا) و درس 8 (قیاس اقترانی) تا ابتدای شرایط معتبر بودن قیاس صفحه 77
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی 1402/12/14
توضیح: درس 9 (بازتولید هویت اجتماعی) تا درس 11 ( تحولات هویتی جهان اجتماعی)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/22 تا 1402/12/29

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/26 تا 1403/01/19

ردیف: 1
عنوان: عربی 1402/12/21
توضیح: درس 6 و 7
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی 1403/01/20
توضیح: درس 8 (وزن شعرفارسی) تا درس 10 (زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم ویژگی سبکی)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد 1403/01/27
توضیح: درس 8 (رکورد بیکاری و فقر) تا درس12 (بودجه بندی)
ردیف: 4
عنوان: ریاضی و آمار 1403/02/03
توضیح: فصل 3 (کار با داده های آماری)
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: دروس 10 (دریادلان صف شکن) تا 17 (سپیده دم)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: درس 8 (فرجام کار) تا درس10 (اعتماد بر او)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا 1403/02/11
توضیح: درس7 (ویژگی های جمعیت ایران) تا درس 9 (سکونتگاه های ایران)
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس3 (Wonder of creation) و درس 4 (Traveling the World) تا ابتدای writing

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/19 تا 1403/02/26

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1403/02/26 تا 1403/03/26

ردیف: 1
عنوان: آمادگی دفاعی 1403/02/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: تفکر و سواد رسانه 1403/02/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: نگارش 1403/02/30
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1403/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: عربی 1403/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: اقتصاد 1403/03/05
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: زبان 1403/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: علوم و فنون ادبی 1403/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: ریاضی و آمار 1403/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: تاریخ 1403/03/16
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: فارسی 1403/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: جغرافیا 1403/03/21
توضیح: کل کتاب
ردیف: 13
عنوان: جامعه شناسی 1403/03/23
توضیح: کل کتاب
ردیف: 14
عنوان: منطق 1403/03/26
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/04/04 تا 1403/04/13

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: