برنامه آزمون‌های تشریحی دهم تجربی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/10 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/07/10
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای نشر نور و طیف نشری صفحه 21
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1402/07/17
توضیح: فصل 1 (فیزیک و اندازه گیری) از ابتدای فصل تا اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
ردیف: 3
عنوان: ریاضی 1402/07/24
توضیح: فصل 1 (مجموعه،الگو و دنباله) درس 1 تا 4
ردیف: 4
عنوان: زیست شناسی 1402/08/01
توضیح: فصل1 (دنیای زنده) گفتار 1 تا 3 و فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 1
ردیف: 5
عنوان: شیمی 1402/08/08
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای نشر نور و طیف نشری تا ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها صفحه 38
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (چشمه) و 2 (از آموختن، ننگ مدار) و درس 3 (پاسداری از حقیقت) و درس 4 (آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین وزندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدف زندگی) و درس2 (پر پرواز)
ردیف: 8
عنوان: عربی 1402/08/16
توضیح: دروس 1 و 2
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (saving nature) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/06

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/22 تا 1402/09/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی 1402/08/22
توضیح: فصل 2 (مثلثات) درس 1 تا 3- فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری) درس 1
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی 1402/08/29
توضیح: فصل 2 (دنیای زنده) گفتار 2 و 3 - فصل 3 (تبادلات گازی) گفتار 1 تا 3
ردیف: 3
عنوان: فیزیک 1402/09/06
توضیح: فصل 1 (فیزیک و اندازه گیری)چگالی و فصل 2 (ویژگی های فیزیک مواد) از ابتدای حالت های ماده تا آخر نیروهای بین مولکولی
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1402/09/13
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها تا انتهای فصل ، فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) تا ابتدای اکسیدها در فراورده های سوختن
ردیف: 5
عنوان: زیست شناسی 1402/09/20
توضیح: فصل 4 (گردش مواد دربدن) گفتار 1

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/10/03 تا 1402/10/11

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/20

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس 1 (پرورش موضوع) تا 4 (نوشته‌های گزارش‌گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
ردیف: 2
عنوان: تفکر و سواد رسانه 1402/09/28
توضیح: فصل 1 (ما و رسانه‌ها) تا فصل 5 (رسانه و سبک زندگی)
ردیف: 3
عنوان: آمادگی دفاعی 1402/09/29
توضیح: درس 1 (امنیت پایدار) تا درس 7 (آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی)
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1402/10/02
توضیح: درس 1 (هدف زندگی) تا انتهای درس 6 (واقعه بزرگ)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (مجموعه ، الگو و دنباله) تا فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری)- فصل 4 (معادله ها و نامعادله ها)(درس1)
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/10/06
توضیح: ستایش و درس 1 (چشمه) تا انتهای درس 9 (کلاس نقاشی)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1402/10/09
توضیح: فصل 1 فیزیک و اندازه گیری و فصل 2 (ویژگی های فیزیکی مواد)- فصل 3 (از ابتدای فصل تا ابتدای کار و انرژی جنبشی) (تا صفحه 61)
ردیف: 8
عنوان: جغرافیای عمومی 1402/10/11
توضیح: جغرافیا دروس 1 (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا 5 (آب و هوای ایران) / استان شناسی 50 درصد کتاب درسی
ردیف: 9
عنوان: شیمی 1402/10/14
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل 2 (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟
ردیف: 10
عنوان: زیست شناسی 1402/10/16
توضیح: فصل 1 (دنیای زنده) تا فصل 4 (گردش مواد در بدن) گفتار اول
ردیف: 11
عنوان: عربی 1402/10/18
توضیح: درس 1 تا 4
ردیف: 12
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس 1 ( saving nature) و درس 2 (wonders of creation)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/11/02 تا 1402/11/11

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/09 تا 1402/12/14

ردیف: 1
عنوان: فیزیک 1402/11/09
توضیح: فصل 3 (کار، انرژی و توان) از ابتدای فصل تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
ردیف: 2
عنوان: شیمی1402/11/16
توضیح: فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار گازها
ردیف: 3
عنوان: ریاضی 1402/11/23
توضیح: فصل 4 (معادله ها و نامعادله ها) درس 2 و 3
ردیف: 4
عنوان: جغرافیا 1402/11/25
توضیح: درس6 (منابع آب شیرین)
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی 1402/11/30
توضیح: فصل 4 (گردش مواد در بدن) گفتار2، 3 و 4 فصل 5 (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) گفتار 1
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1402/12/07
توضیح: فصل 3 (کار، انرژی و توان ) از ابتدای کار و انرژی پتانسیل تا ابتدای بازده صفحه 74
ردیف: 8
عنوان: ریاضی 1402/12/14
توضیح: فصل 5 (تابع)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/26 تا 1403/01/19

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/21 تا 1403/02/12

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/12/21
توضیح: فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار گازها تا فصل 3 (آب اهنگ زندگی) ابتدای پیوند با صنعت
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1403/01/20
توضیح: فصل 3 (کار، انرژی و توان) از ابتدای بازده صفحه 75 فصل4 (دما و گرما) از ابتدای فصل تا انتهای انبساط گرمایی
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی 1403/01/27
توضیح: فصل 5 (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) گفتار2و3 و فصل 6 (از یاخته تا گیاه) گفتار 1 تا 3
ردیف: 4
عنوان: ریاضی 1403/02/03
توضیح: فصل 6 (شمارش، بدون شمردن)
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: دروس 10 (دریادلان صف شکن) تا 17 (سپیده دم)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: دروس 7 (فرجام کار) تا 10 (یاری از نماز و روزه)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا 1403/02/11
توضیح: درس 7 (ویژگی جمعیت ایران) تا درس 9 (سکونتگاه های ایران)
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس3 (Wonder of creation) و درس 4 (Traveling the World) تا ابتدای writing
ردیف: 9
عنوان: عربی 1403/02/16
توضیح: دروس 5 و 6 و 7

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/25 تا 1403/03/02

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: