برنامه آزمون‌های تشریحی دهم ریاضی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/10 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/07/10
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای نشر نور و طیف نشری صفحه 21
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1402/07/17
توضیح: فصل 1 (فیزیک و اندازه گیری) - فصل 2 (ویژگی های فیزیکی مواد) تا ابتدای نیروهای بین ملکولی
ردیف: 3
عنوان: ریاضی 1402/07/24
توضیح: فصل 1 (مجموعه،الگو و دنباله) درس 1 تا 4
ردیف: 4
عنوان: هندسه 1402/08/01
توضیح: فصل 1 (ترسیم های هندسه و استدلال) درس 1 و 2
ردیف: 5
عنوان: شیمی 1402/08/08
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای نشر نور و طیف نشری تا ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها صفحه 38
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (چشمه) و درس 2 (از آموختن، ننگ مدار) و درس 3 (پاسداری از حقیقت) و درس 4 (درس آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدف زندگی) و درس2 (پر پرواز)
ردیف: 8
عنوان: عربی 1402/08/16
توضیح: درس 1 و 2
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (saving nature) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/06

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/22 تا 1402/09/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی 1402/08/22
توضیح: فصل 2 (مثلثات) درس 1 تا 3- فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری) درس 1
ردیف: 2
عنوان: هندسه 1402/08/29
توضیح: فصل 2 (قضیه تالس،تشابه و کاربردها) درس 1 و 2
ردیف: 3
عنوان: فیزیک 1402/09/06
توضیح: فصل 2 (ویژگی های فیزیکی مواد) (از ابتدای نیروهای بین ملکولی تا ابتدای فشارسنج شاره ها (بارومتر صفحه 37))
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1402/09/13
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای تبدیل اتم ها به یون ها تا انتهای فصل - فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) تا ابتدای اکسیدها در فراورده های سوختن
ردیف: 5
عنوان: هندسه 1402/09/20
توضیح: فصل 2 قضیه تالس ، تشابه و کاربردها درس 2 و 3

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/10/03 تا 1402/10/11

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/20

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس 1 (پرورش موضوع) تا 4 (نوشته های گزارش گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه های نوشتاری)
ردیف: 2
عنوان: تفکر و سواد رسانه 1402/09/28
توضیح: فصل 1 (ما و رسانه‌ها) دروس اول، دوم و سوم / فصل 2(فنون خلق پیام رسانه‌ای!) دروس چهارم، َپنجم، ششم، هفتم و هشتم / فصل 3 (نادیده‌های رسانه‌ها) دروس نهم، دهم و یازدهم / فصل 4 (مخاطب شناسی) دروس دوازدهم و سیزدهم/ فصل 5 (رسانه و سبک زندگی) دروس پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و نوزدهم
ردیف: 3
عنوان: آمادگی دفاعی 1402/09/29
توضیح: دروس 1 (امنیت پایدار) تا 7 (اآشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی)
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1402/10/02
توضیح: دروس 1 (هدف زندگی) تا 6 (واقعه بزرگ)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (مجموعه ، الگو و دنباله) تا فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری)- فصل 4 )(معادله ها و نامعادله ها)(درس1) (تا صفحه 62)
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/10/06
توضیح: ستایش و درس 1 (چشمه) تا انتهای درس 9 (کلاس نقاشی)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1402/10/09
توضیح: فصل 1 (فیزیک و اندازه‌گیری) تا فصل 3 (کار، انرژی و توان)
ردیف: 8
عنوان: جغرافیای عمومی 1402/10/11
توضیح: جغرافیا دروس 1 (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا 5 (آب و هوای ایران) / استان شناسی 50 درصد کتاب درسی
ردیف: 9
عنوان: شیمی 1402/10/14
توضیح: فصل 1 (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل 2 (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟
ردیف: 10
عنوان: هندسه 1402/10/16
توضیح: فصل 1 (ترسیم‌های هندسی و استدلال) و فصل 2 (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن)
ردیف: 11
عنوان: عربی 1402/10/18
توضیح: درس 1 تا 4
ردیف: 12
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس 1 ( saving nature) و درس 2 (wonders of creation)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/11/02 تا 1402/11/11

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/09 تا 1402/12/14

ردیف: 1
عنوان: فیزیک 1402/11/09
توضیح: فصل 4 (دما و گرما ) تا ابتدای انبساط سطحی و حجمی صفحه 92
ردیف: 2
عنوان: شیمی 1402/11/16
توضیح: فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار گازها
ردیف: 3
عنوان: ریاضی 1402/11/23
توضیح: فصل 4 (معادله ها و نامعادله ها)درس 2 و 3
ردیف: 4
عنوان: جغرافیا 1402/11/25
توضیح: درس 6 (منابع آب ایران)
ردیف: 5
عنوان: هندسه 1402/11/30
توضیح: فصل3 (چند ضلعی ها) درس 1 تا ابتدای ذوزنقه
ردیف: 6
عنوان: فیزیک 1402/12/07
توضیح: فصل 4 (دما و گرما) (از ابتدای انبساط سطحی و حجمی تا ابتدای تغییر حالت جامد-مایع صفحه103)
ردیف: 7
عنوان: ریاضی 1402/12/14
توضیح: فصل 5 (تابع)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/26 تا 1403/01/19

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری آزمون 1402/12/21 تا 1403/02/12

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/12/21
توضیح: فصل 2 (ردپای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار گازها تا فصل 3 (آب اهنگ زندگی) ابتدای پیوند با صنعت
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1403/01/20
توضیح: فصل 4 (دما و گرما) از تغییر حالتهای ماده تا انتهای فصل - فصل 5 (ترمودینامیک) تا ابتدای انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
ردیف: 3
عنوان: هندسه1403/01/27
توضیح: فصل 3 (چندضلعی ها) درس 2- فصل 4 (جسم فضایی) درس 1
ردیف: 4
عنوان: ریاضی 1403/02/03
توضیح: فصل 6 (شمارش، بدون شمردن)
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: دروس 10 (دریادلان صف شکن) تا 17 (سپیده دم)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: دروس 7 (فرجام کار) تا 10 (یاری از نماز و روزه)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا 1403/02/11
توضیح: درس 7 (ویژگی جمعیت ایران) تا درس 9 (سکونتگاه های ایران)
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس3 (Wonder of creation) و درس 4 (Traveling the World) تا ابتدای writing
ردیف: 9
عنوان: عربی 1403/02/16
توضیح: دروس 5 و 6 و 7

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/25 تا 1403/03/02

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1403/02/26 تا 1403/03/26

ردیف: 1
عنوان: آمادگی دفاعی 1403/02/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: تفکر و سوادرسانه 1403/02/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: نگارش 1403/02/30
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1403/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: عربی 1403/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: فیزیک 1403/03/05
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: زبان انگلیسی 1403/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: شیمی 1403/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: ریاضی 1403/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: هندسه 1403/02/16
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: فارسی 1403/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: جغرافیا 1403/03/21
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/04/04 تا 1403/04/13

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: