برنامه آزمون‌های تشریحی دوازدهم انسانی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/04 تا 1402/08/18

ردیف: 1
عنوان: زبان عربی (1402/07/04)
توضیح: ترجمه متن درس اول + قواعد پایه و قواعد حروف مشبهه بالفعل
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (1402/07/18)
توضیح: درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) و اصول کلی پیدا کردن وزن و تقطیع هجایی
ردیف: 3
عنوان: فلسفه (1402/07/25)
توضیح: درس اول (هستی و چیستی) و درس دوم (جهان ممکنات)
ردیف: 4
عنوان: ریاضی و آمار (1402/08/02)
توضیح: فصل اول (آمار و احتمال) درس اول (شمارش)
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی (1402/08/09)
توضیح: درس اول (ذخیره دانشی) و درس دوم (علوم اجتماعی)
ردیف: 6
عنوان: فارسی (1402/08/14)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس پنجم (دماوندیه)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی (1402/08/15)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس سوم (توحید و سبک زندگی)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ (1402/08/16)
توضیح: درس اول (تاریخ‌نگاری و منابع دوره معاصر) تا درس سوم (سیاست و حکومت در عصر قاجار (از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه))
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی (1402/08/17)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) (کتاب درسی و کتاب کار)
ردیف: 10
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/08/18)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا چهارم (کنترل وزن و تناسب اندام)

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/27 تا 1402/09/05

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/23 تا 1402/09/21

ردیف: 1
عنوان: زبان عربی (1402/08/23)
توضیح: درس اول به طور کامل و ترجمه متن و واژگان درس دوم + نکات پایه
ردیف: 2
عنوان: جغرافیا (1402/08/30)
توضیح: درس اول (شهرها و روستاها) و درس دوم (مدیریت شهر و روستا) و فنون و مهارت‌های جغرافیایی 1 (از صفحه 1 تا 40)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون ادبی (1402/09/07)
توضیح: درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) تا درس چهارم (سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری))
ردیف: 4
عنوان: جامعه شناسی (1402/09/14)
توضیح: درس سوم (نظم اجتماعی) و درس چهارم (کنش اجتماعی)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار (1402/09/21)
توضیح: فصل اول (آمار و احتمال) درس دوم (احتمال) و درس سوم (چرخه آمار در حل مسائل)

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/30 تا 1402/10/09

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/21

ردیف: 1
عنوان: مدیریت خانواده (1402/09/27)
توضیح: پسران: فصل‌های اول (هویت و سبک زندگی) و دوم (شیوه‌های ارتباط با جنس مکمل) دختران: صحنه اول (زندگی با طعم دخترانه) تا صحنه چهارم (زندگی با طعم پختگی)
ردیف: 2
عنوان: تحلیل فرهنگی (1402/09/29)
توضیح: فصل‌های اول (مفاهیم و کلیات) و دوم (تحولات فرهنگی)
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (1402/10/02)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس هفتم (در گرو کار خویش)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون ادبی (1402/10/04)
توضیح: درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) تا درس ششم (لف و نشر، تضاد و متناقض‌نما)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی (1402/10/06)
توضیح: درس اول تا درس سوم
ردیف: 6
عنوان: ریاضی و آمار (1402/10/09)
توضیح: فصل اول (آمار احتمال) و فصل دوم (الگوهای خطی) درس اول (مدل‌سازی و دنباله) تا صفحه 60
ردیف: 7
عنوان: زبان انگلیسی (1402/10/11)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) و درس دوم (look it up) تا آخر صفحه 62
ردیف: 8
عنوان: تاریخ (1402/10/14)
توضیح: درس اول (تاریخ‌نگاری و منابع دوره معاصر) تا درس ششم (جنگ جهانی اول و ایران)
ردیف: 9
عنوان: جامعه شناسی (1402/10/16)
توضیح: درس اول (ذخیره دانشی) تا درس پنجم (معنای زندگی)
ردیف: 10
عنوان: فارسی (1402/10/18)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس نهم (کویر)
ردیف: 11
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/10/19)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا نهم (بهداشت ازدواج و باروری)
ردیف: 12
عنوان: فلسفه (1402/10/20)
توضیح: درس اول (هستی و چیستی) تا درس ششم (خدا در فلسفه - قسمت دوم)
ردیف: 13
عنوان: جغرافیا (1402/10/21)
توضیح: درس اول (شهرها و روستاها) و درس دوم (مدیریت شهر و روستا) و و درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل) و فنون و مهارت‌های جغرافیایی 1 (از صفحه 1 تا 58)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/10/30 تا 1402/11/09

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/03 تا 1402/12/01

ردیف: 1
عنوان: فلسفه (1402/11/03)
توضیح: درس هفتم (عقل در فلسفه - قسمت اول)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (1402/11/10)
توضیح: فصل دوم (الگوهای خطی) درس دوم (دنباله‌های حسابی)
ردیف: 3
عنوان: جامعه شناسی (1402/11/17)
توضیح: درس پنجم (معنای زندگی) و درس ششم (قدرت اجتماعی)
ردیف: 4
عنوان: زبان عربی (1402/11/24)
توضیح: درس چهارم + همه نکات پایه دهم و یازدهم
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (1402/12/01)
توضیح: درس هفتم (ایران در دوره حکومت رضاشاه) و درس هشتم (جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن) (از صفحه 92 تا صفحه 114)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/10 تا 1402/12/19

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/08 تا 1403/01/29

ردیف: 1
عنوان: فلسفه (1402/12/08)
توضیح: درس هشتم (عقل در فلسفه - قسمت دوم) و درس نهم (آغاز فلسفه در جهان اسلام)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (1402/12/15)
توضیح: فصل سوم (الگوهای غیرخطی) درس اول (دنباله هندسی) و درس دوم (ریشه nام و توان گویا)
ردیف: 3
عنوان: زبان عربی (1402/12/22)
توضیح: ترجمه درس سوم و درس چهارم و نکات قواعدی درس پنجم + پایه
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون ادبی (1403/01/21)
توضیح: درس هفتم (تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دوره معاصر)) تا یازدهم (وزن شعر در نیمایی)

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/06 تا 1403/03/16

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: