برنامه آزمون‌های تشریحی دوازدهم تجربی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/04 تا 1402/08/18

ردیف: 1
عنوان: فیزیک (1402/07/04)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول (شناخت حرکت) و درس دوم (حرت با سرعت ثابت)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (1402/07/18)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی)
ردیف: 3
عنوان: ریاضی (1402/07/25)
توضیح: فصل اول (تابع)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/08/02)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا صفحه 30 (شوینده‌های خورنده چگونه عمل می‌کنند؟)
ردیف: 5
عنوان: زیست شناسی (1402/08/09)
توضیح: فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته)
ردیف: 6
عنوان: فارسی (1402/08/14)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس پنجم (دماوندیه)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی (1402/08/15)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس سوم (توحید و سبک زندگی)
ردیف: 8
عنوان: زبان عربی (1402/08/16)
توضیح: درس اول + نکات پایه (ترجمه افعال نوع اسم)
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی (1402/08/17)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) (کتاب درسی و کتاب کار)
ردیف: 10
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/08/18)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا چهارم (کنترل وزن و تناسب اندام)

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/27 تا 1402/09/05

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/23 تا 1402/09/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (1402/08/23)
توضیح: فصل دوم (مثلثات)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (1402/08/30)
توضیح: فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (1402/09/07)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس سوم (حرکت با شتاب ثابت) و فصل دوم (دینامیک) (کل دروس)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/09/14)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستس) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) تا صفحه 44 (اول راکیزه‌های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون‌ها)
ردیف: 5
عنوان: زیست‌شناسی (1402/09/21)
توضیح: فصل 3 (انتقال اطلاعات در نسل‌ها)- فصل 4 (تغییر در اطلاعات وراثتی) (گفتار 1 (تغییر در ماده وراثتی جانداران))

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/30 تا 1402/10/09

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/21

ردیف: 1
عنوان: مدیریت خانواده (1402/09/27)
توضیح: پسران: فصل‌های اول (هویت و سبک زندگی) و دوم (شیوه‌های ارتباط با جنس مکمل)دختران: صحنه اول (زندگی با طعم دخترانه) تا صحنه چهارم (زندگی با طعم پختگی)
ردیف: 2
عنوان: هویت اجتماعی (1402/09/29)
توضیح: دروس اول (کنش‌های ما) تا پنجم (هویت)
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (1402/10/02)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/10/04)
توضیح: فصل‌های اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی (1402/10/06)
توضیح: درس اول و درس دوم به طور کامل
ردیف: 6
عنوان: زیست شناسی (1402/10/09)
توضیح: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی)
ردیف: 7
عنوان: زبان انگلیسی (1402/10/11)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) و درس دوم (look it up) تا آخر صفحه 62
ردیف: 8
عنوان: ریاضی (1402/10/14)
توضیح: فصل اول (تابع) و فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) و فصل چهارم (مشتق) (تا صفحه 76)
ردیف: 9
عنوان: فیزیک (1402/10/16)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) - فصل دوم (دینامیک) و فصل سوم (نوسان و موج) درس اول (نوسان دایره‌ای) تا درس پنجم (موج و انواع آن)
ردیف: 10
عنوان: فارسی (1402/10/18)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس نهم (کویر)
ردیف: 11
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/10/19)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا نهم (بهداشت ازدواج و باروری)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/10/30 تا 1402/11/09

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/03 تا 1402/12/01

ردیف: 1
عنوان: شیمی (1402/11/03)
توضیح: فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) و فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا صفحه 73 (اول رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها)
ردیف: 2
عنوان: فیزیک (1402/11/10)
توضیح: فصل سوم (نوسان و موج) درس پنجم (موج و انواع آن) تا درس هشتم (شکست موج)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (1402/11/17)
توضیح: فصل پنجم (از ماده به انرژی)
ردیف: 4
عنوان: ریاضی (1402/11/24)
توضیح: فصل چهارم (مشتق)
ردیف: 5
عنوان: هویت اجتماعی (1402/12/01)
توضیح: دروس ششم (بازتولید هویت اجتماعی) و هفتم (تحولات هویتی جامعه)

9- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/10 تا 1402/12/19

10- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/08 تا 1403/01/29

ردیف: 1
عنوان: شیمی (1402/12/08)
توضیح: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری)
ردیف: 2
عنوان: فیزیک (1402/12/15)
توضیح: فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی) درس اول (اثر فوتوالکتریک و فوتون) تا درس سوم (مدل اتم رادرفورد)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (1402/12/22)
توضیح: فصل ششم (از انرژی به ماده)
ردیف: 4
عنوان: ریاضی (1403/01/21)
توضیح: فصل پنجم (کاربرد مشتق) و فصل ششم (هندسه) و فصل هفتم (احتمال)

11- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/06 تا 1403/03/16

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: