برنامه آزمون‌های تشریحی دوازدهم ریاضی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/04 تا 1402/08/18

ردیف: 1
عنوان: فیزیک (1402/07/04)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول (شناخت حرکت) و درس دوم (حرکت با سرعت ثابت)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (1402/07/18)
توضیح: کل فصل اول (ماتریس و کاربردها)
ردیف: 3
عنوان: حسابان (1402/07/25)
توضیح: فصل اول (تابع) درس اول (تبدیل نمودار توابع) و درس دوم (تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم) تا ابتدای تقسیم و بخش پذیری
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/08/02)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا صفحه 30 (شوینده‌های خورنده چگونه عمل می‌کنند؟)
ردیف: 5
عنوان: ریاضیات گسسته (1402/08/09)
توضیح: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) تا ابتدای هم‌نهشتی
ردیف: 6
عنوان: فارسی (1402/08/14)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس پنجم (دماوندیه)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی (1402/08/15)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس سوم (توحید و سبک زندگی)
ردیف: 8
عنوان: زبان عربی (1402/08/16)
توضیح: درس اول + نکات پایه (ترجمه افعال نوع اسم)
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی (1402/08/17)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) (کتاب درسی و کتاب کار)
ردیف: 10
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/08/18)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا چهارم (کنترل وزن و تناسب اندام)

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/27 تا 1402/09/05

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/23 تا 1402/09/21

ردیف: 1
عنوان: حسابان (1402/08/23)
توضیح: فصل اول (تابع) درس دوم (تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم) و فصل دوم مثلثات درس اول (تناوب و تانژانت)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (1402/08/30)
توضیح: فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) (مکان هندسی دایره)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (1402/09/07)
توضیح: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس سوم (حرکت با شتاب ثابت) و چهارم (سقوط آزاد) و فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره‌ای) (کل دروس)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/09/14)
توضیح: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستس) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) تا صفحه 44 (اول راکیزه‌های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون‌ها)
ردیف: 5
عنوان: ریاضیات گسسته (1402/09/21)
توضیح: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) از ابتدای هم‌نهشتی تا پایان فصل

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/30 تا 1402/10/09

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/21

ردیف: 1
عنوان: مدیریت خانواده (1402/09/27)
توضیح: پسران: فصل‌های اول (هویت و سبک زندگی) و دوم (شیوه‌های ارتباط با جنس مکمل) دختران: صحنه اول (زندگی با طعم دخترانه) تا صحنه چهارم (زندگی با طعم پختگی)
ردیف: 2
عنوان: هویت اجتماعی (1402/09/29)
توضیح: دروس اول (کنش‌های ما) تا پنجم (هویت)
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی (1402/10/02)
توضیح: درس اول (هستی‌بخش) تا درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (1402/10/04)
توضیح: فصل‌های اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی (1402/10/06)
توضیح: درس اول و درس دوم به طور کامل
ردیف: 6
عنوان: حسابان (1402/10/09)
توضیح: فصل اول (تابع) و فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت)
ردیف: 7
عنوان: زبان انگلیسی (1402/10/11)
توضیح: درس اول (sense of Appreciation) و درس دوم (look it up) تا آخر صفحه 62
ردیف: 8
عنوان: ریاضیات گسسته (1402/10/14)
توضیح: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) (تا ابتدای مبحث مدل سازی گراف)
ردیف: 9
عنوان: فیزیک (1402/10/16)
توضیح: فصل‌های اول (حرکت بر خط راست) تا سوم (نوسان و موج) (تا صفحه 77)
ردیف: 10
عنوان: فارسی (1402/10/18)
توضیح: درس اول (شکر نعمت) تا درس نهم (کویر)
ردیف: 11
عنوان: سلامت و بهداشت (1402/10/19)
توضیح: دروس اول (سلامت چیست؟) تا نهم (بهداشت ازدواج و باروری)
ردیف: 12
عنوان: هندسه (1402/10/20)
توضیح: کل فصل اول (ماتریس و کاربردها) فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) (مکان هندسی دایره)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/10/30 تا 1402/11/09

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/03 تا 1402/12/01

ردیف: 1
عنوان: شیمی (1402/11/03)
توضیح: فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) و فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا صفحه 73 (اول رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها)
ردیف: 2
عنوان: فیزیک (1402/11/10)
توضیح: فصل چهارم (برهم کنش موج) درس اول (بازتاب موج) و دوم (شکست موج) و فصل سوم (نوسان و موج) درس ششم (مشخصه‌های موج)
ردیف: 3
عنوان: هندسه (1402/11/17)
توضیح: فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) (بیضی سهمی)
ردیف: 4
عنوان: حسابان (1402/11/24)
توضیح: فصل چهارم (مشتق) درس اول (آشنایی با مفهوم مشتق) و درس دوم (مشتق‌پذیری و پیوستگی)
ردیف: 5
عنوان: هویت اجتماعی (1402/12/01)
توضیح: دروس ششم (بازتولید هویت اجتماعی) و هفتم (تحولات هویتی جامعه)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/10 تا 1402/12/19

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/08 تا 1403/01/29

ردیف: 1
عنوان: شیمی (1402/12/08)
توضیح: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری)
ردیف: 2
عنوان: ریاضیات گسسته (1402/12/22)
توضیح: فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم (مدل‌سازی با گراف) و فصل سوم (ترکیبیات) درس اول (مباحثر در ترکیبیات)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (1402/12/15)
توضیح: فصل چهارم (برهم کنش‌های موج) درس سوم (پراش موج) و چهارم (تداخل موج) و فصل پنجم (آشنایی با فیزیک اتمی) درس اول (اثر فوتوالکتریک) و دوم (طیف خطی)
ردیف: 4
عنوان: حسابان (1403/01/21)
توضیح: فصل چهارم (مشتق) درس سوم (آهنگ متوسطتغییر آهنگ لحظه‌ای تغییر) و فصل پنجم (کاربردهای مشتق) درس اول (اکسترمم‌های یک تابع و توابع صعودی و نزولی) درس دوم (جهت تقعرنمودار یک تابع و نقطه عطف آن)

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/06 تا 1403/03/16

11- ازمون نوبت دوم 1403/02/25 تا 1403/03/24

ردیف: 1
عنوان: مدیریت خانواده 1403/02/25
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: نگارش 1403/02/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: زبان عربی 1403/03/06
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1403/03/08
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: دین و زندگی 1403/03/10
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: هندسه 1403/03/13
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: حسابان 1403/03/17
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: فارسی 1403/03/20
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: سلامت و بهداشت 1403/03/22
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: زبان انگلیسی 1403/03/24
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: فیزیک 1403/03/27
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: هویت اجتماعی 1403/03/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 13
عنوان: ریاضی گسسته 1403/03/31
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه ازمون نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/03/26تا 1403/04/03

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: