برنامه آزمون‌های تشریحی نهم 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/12 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: حساب نهم 1402/07/12
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) درس اول (معرفی مجموعه) و درس دوم (مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه نهم 1402/07/19
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) و درس دوم (آشنایی با اثبات در هندسه تا انتهای صفحه 38) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک نهم 1402/07/26
توضیح: فصل چهارم (حرکت چیست؟) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم 1402/08/03
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است تا انتهای درس پنجم) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین نهم 1402/08/10
توضیح: فصل دهم (نگاهی به فضا) و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی نهم 1402/08/17
توضیح: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 20 نمره

2- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/24 تا 1402/09/22

ردیف: 1
عنوان: عربی نهم 1402/08/24
توضیح: درس اول تا انتهای درس سوم 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: حساب نهم 1402/09/01
توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) و فصل دوم (عددهای حقیقی) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1402/09/08
توضیح: درس اول (زمین مهد زیبای انسان‌ها) تا انتهای درس هشتم (بی عدالتی و نابرابری جهان) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه نهم 1402/09/15
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه ) درس دوم (آشنایی با اثبات در هندسه)، درس سوم (هم نهشتی مثلث‌ها) و درس چهارم (حل مسئله در هندسه) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک نهم 1402/09/22
توضیح: فصل پنجم (نیرو تا ابتدای اصطکاک) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

ردیف: 1
عنوان: پژوهش نهم 1402/09/25
توضیح: طبق طرح درس پژوهش
ردیف: 2
عنوان: کامپیوتر نهم 1402/09/27
توضیح: طبق طرح درس سه گانه فناوری
ردیف: 3
عنوان: زبان انگلیسی ترمیک نهم 1402/09/28
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 4
عنوان: سواد مالی نهم 1402/09/29
توضیح: طبق طرح درس سواد مالی
ردیف: 5
عنوان: قرآن نهم 1402/10/02
توضیح: درس اول تا درس ششم: 20 نمره شفاهی 10 نمره و کتبی 10 نمره، معنای کلمات درس اول تا سوم 1 نمره و درس چهارم تا ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا سوم 1/5 نمره و درس چهارم تا ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا سوم 2 نمره و درس چهارم تا ششم 2 نمره، الگوهای قواعد ساده قرآنی درس اول تا ششم 1 نمره
ردیف: 6
عنوان: هندسه نهم 1402/10/03
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 20 نمره
ردیف: 7
عنوان: فارسی نهم 1402/10/04
توضیح: ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس هشتم (همزیستی با مام میهن) 20 نمره: 10 نمره کتبی و 10نمره شفاهی، معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2نمره،خود ارزیابی 1/5 نمره، تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی نهم 1402/10/05
توضیح: شیمی: 20 نمره، فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 8 نمره و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 12نمره
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی نهم 1402/10/06
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 10
عنوان: حساب نهم 1402/10/09
توضیح: حساب: 20 نمره، فصل اول (مجموعه ها) 6/5 نمره، فصل دوم (عددهای حقیقی) 5/5 نمره و فصل چهارم (توان و ریشه) 8 نمره
ردیف: 11
عنوان: ریاضی (نمایندگی) نهم 1402/10/09
توضیح: فصل اول (مجموعه ها) تا فصل چهارم (توان و ریشه) 20 نمره، فصل اول (مجموعه‌ها) 5 نمره، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 نمره، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 5/5 نمره و فصل چهارم (توان و ریشه) 5/5 نمره
ردیف: 12
عنوان: املا نهم 1402/10/10
توضیح: املا: 20 نمره، ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس هشتم (همزیستی با مام میهن)
ردیف: 13
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1402/10/11
توضیح: فصل اول (سیاره ما، زمین) تا فصل ششم (ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه) 20 نمره، فصل اول (سیاره ما، زمین) 3/5 نمره، فصل دوم (سنگ‌کره، آب‌کره، هواکره) 3/5 نمره، فصل سوم (زیست‌کره، تنوع شگفت‌انگیز) 3/5 نمره، فصل چهارم (ساکنان سیاره زمین) 3/5 نمره، فصل پنجم (عصر یکپارچگی و شکوفایی) 3 نمره و فصل ششم (ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه) 3 نمره
ردیف: 14
عنوان: مهارت زندگی نهم 1402/10/12
توضیح: طبق طرح درس مهارت زندگی
ردیف: 15
عنوان: عربی نهم 1402/10/14
توضیح: درس اول تا درس پنجم 20 نمره، شفاهی: 5 نمر و کتبی: 15 نمره، مهارت‌های ترجمه 7 نمره، مهارت واژه شناسی 2 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد 2 نمره، مهارت درک و فهم 3 نمره، مهارت مکالمه 1 نمره
ردیف: 16
عنوان: فیزیک نهم 1402/10/16
توضیح: فیزیک : 20 نمره، فصل چهارم (حرکت چیست) 10 نمره و فصل پنجم (نیرو) 10
ردیف: 17
عنوان: علوم (نمایندگی) نهم 1402/10/16
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 15نمره کتبی و 5 نمره عملی (آزمایشگاه)، فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 نمره، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2/25 نمره، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2/25 نمره، فصل چهارم (حرکت چیست) 2/25 نمره، فصل پنجم (نیرو) 2/25 نمره، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 نمره و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 نمره
ردیف: 18
عنوان: نگارش نهم 1402/10/17
توضیح: درس اول تا درس چهارم: 20نمره، مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس) ،داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویر نویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست نویسی،سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختاردرونی: 2نمره)، محتوا: (خوش آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع و شیوه بیان نوشته:3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی:1نمره، املای واژگان: 1نمره، پاکیزه نویسی: 1نمره)
ردیف: 19
عنوان: پیام های آسمان نهم 1402/10/18
توضیح: درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 20 نمره، درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) 3 نمره، درس دوم (در پناه ایمان) 3 نمره، درس راهنمایان الهی 3/5 نمره درس چهارم (خورشید پنهان) 3/5 نمره، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 نمره و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 4 نمره
ردیف: 20
عنوان: زیست و زمین نهم 1402/10/20
توضیح: زیست و زمین: 20 نمره فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 4 نمره، فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین تا سر راه‌های تشکیل فسیل) 4 نمره، فصل دهم (نگاهی به فضا) 3 نمره، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 5 نمره و فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 4 نمره

4- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/11 تا 1402/12/16

ردیف: 1
عنوان: حساب نهم 1402/11/11
توضیح: فصل چهارم (توان و ریشه) و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه نهم 1402/11/18
توضیح: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس پنجم (شکل‌های متشابه) و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک نهم 1402/11/25
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن تا ابتدای فشار در مایع‌ها) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی نهم 1402/12/02
توضیح: درس نهم (راز موفقیت)، درس دهم (آرشی دیگر) و درس یازدهم (زن پارسا، روان خوانی دروازه‌ای به آسمان) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین نهم 1402/12/09
توضیح: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین)، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره تا ابتدای جانورانی با اندام‌های حرکتی) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی نهم 1402/12/16
توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن در زندگی) 20 نمره

5- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/23 تا 1403/02/19

ردیف: 1
عنوان: عربی نهم 1402/12/23
توضیح: درس پنجم تا انتهای درس هفتم 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: حساب نهم 1403/01/29
توضیح: فصل پنجم (عبارت های جبری) درس دوم ( چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد آن) و درس سوم ( نابرابری، نامعادله) و فصل هفتم درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: مطالعات اجتماعی نهم 1403/02/05
توضیح: درس سیزدهم (نهضت مشروطه) تا انتهای درس بیستم (آرامش در خانواده) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه نهم 1403/02/12
توضیح: فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) و فصل هشتم (حجم و مساحت) درس اول (حجم و مساحت کره) و درس دوم (حجم هرم و مخروط) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک نهم 1403/02/19
توضیح: فصل هشتم (فشار و آثار آن) و فصل نهم (ماشین‌ها تا ابتدای چرخ دنده‌ها) 20 نمره
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: