برنامه آزمون‌های تشریحی هفتم 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/10 تا 1402/08/15

ردیف: 1
عنوان: حساب هفتم 1402/07/10
توضیح: فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق اعداد صحیح1) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه هفتم 1402/07/17
توضیح: فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره خط‌ها) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک هفتم 1402/07/24
توضیح: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزار‌های آن تا ابتدای چگالی) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی هفتم 1402/08/01
توضیح: ستایش، درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه معرفت) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین هفتم 1402/08/08
توضیح: فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) و فصل پنجم (از معدن تا خانه تا انتهای چگونه می‌توان به آهن دست یافت؟) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی هفتم 1402/08/15
توضیح: فصل اول (تفکر و تجربه) و فصل سوم (اتم الفبای مواد تا ابتدای گلوله‌های کروی مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها) 20 نمره

2- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/22 تا 1402/09/20

ردیف: 1
عنوان: عربی هفتم 1402/08/22
توضیح: درس اول و درس دوم (تا انتهای گنج‌های حکمت) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: حساب هفتم 1402/08/29
توضیح: فصل دوم (عددهای صحیح) درس سوم (جمع و تفریق اعداد صحیح 2)، درس چهارم (ضرب و تقسیم اعداد صحیح) و فصل سوم (جبر و معادله) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم 1402/09/06
توضیح: درس اول (من حق دارم) تا انتهای درس هفتم (تولید و توزیع) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هفتم 1402/09/13
توضیح: فصل چهارم (هندسه و استدلال) و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک هفتم 1402/09/20
توضیح: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزار‌های آن) و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

ردیف: 1
عنوان: پژوهش هفتم 1402/09/25
توضیح: طبق طرح درس پژوهش
ردیف: 2
عنوان: کامپیوتر هفتم1402/09/27
توضیح: طبق طرح درس کامپیوتر
ردیف: 3
عنوان: زبان انگلیسی ترمیک هفتم 1402/09/28
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 4
عنوان: سواد مالی هفتم 1402/09/29
توضیح: طبق طرح درس سواد مالی
ردیف: 5
عنوان: قرآن هفتم 1402/10/02
توضیح: درس اول تا ششم 20 نمره، شفاهی: 10 نمره و کتبی: 10 نمره، معنای کلمات درس اول تا سوم 1 نمره، درس چهارم تا ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا سوم 1/5 نمره، درس چهارم تا ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا سوم 2 نمره، درس چهارم تا ششم 2 نمره و الگوهای قواعد ساده قرآنی درس اول تا ششم 1 نمره
ردیف: 6
عنوان: هندسه هفتم 1402/10/03
توضیح: هندسه: 20 نمره، فصل چهارم ( هندسه و استدلال) 12 نمره، فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) و درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) 8 نمره
ردیف: 7
عنوان: فارسی هفتم 1402/10/04
توضیح: ستایش (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی، معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خود ارزیابی 1 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی هفتم 1402/10/05
توضیح: شیمی: 20 نمره، فصل اول (تجربه و تفکر) 5 نمره و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 15 نمره
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی هفتم 1402/10/06
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 10
عنوان: حساب هفتم 1402/10/09
توضیح: حساب: 20 نمره، فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 5 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 6 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 7 نمره و فصل پنجم (شمارنده ها و اعداد اول) درس اول (عدد اول) 2 نمره
ردیف: 11
عنوان: ریاضی (نمایندگی) هفتم 1402/10/09
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) تا فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 20 نمره، فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 3 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 4 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 4/5 نمره، فصل چهارم (هندسه و استدلال)4/5 نمره و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 4 نمره
ردیف: 12
عنوان: املا هفتم 1402/10/10
توضیح: املا: 20 نمره، ستایش (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا انتهای درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست)
ردیف: 13
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم 1402/10/11
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 20 نمره، فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) 3 نمره، فصل دوم (قانون) 3 نمره، فصل سوم (مقابله با حوادث) 3/5 نمره، فصل چهارم (تولید، توزیع و مصرف) 3/5 نمره، فصل پنجم (محیط زندگی خود را بشناسیم) 3/5 نمره و فصل ششم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) 3/5 نمره
ردیف: 14
عنوان: مهارت زندگی هفتم 1402/10/12
توضیح: طبق طرح درس مهارت زندگی
ردیف: 15
عنوان: عربی هفتم 1402/10/14
توضیح: درس اول تا انتهای درس سوم 20 نمره، شفاهی: 5 نمره و کتبی: 15نمره، مهارت‌های ترجمه: 7/5، مهارت واژه شناسی: 2/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 1 نمره، مهارت درک و فهم: 2 نمره و مهارت مکالمه: 2 نمره
ردیف: 16
عنوان: فیزیک هفتم 1402/10/16
توضیح: فیزیک: 20 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 6 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 8 نمره و فصل نهم (منابع انرژی) تا ابتدای انرژی خورشیدی 6 نمره
ردیف: 17
عنوان: علوم (نمایندگی) هفتم 1402/10/16
توضیح: فصل اول تا هفتم: 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (تجربه و تفکر) 0/75 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1/75 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 3 نمره، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2/5 نمره، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 2/5 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 2/5 نمره و فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 2 نمره
ردیف: 18
عنوان: نگارش هفتم 1402/10/17
توضیح: درس اول تا درس چهارم 20 نمره، مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویر نویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست نویسی، سنجه های ارزشیابی: ساختار ( ساختار بیرونی: 2نمره، ساختاردرونی: 2نمره)، محتوا: (خوش آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش فرجامی: 2نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی:1نمره، املای واژگان: 1نمره، پاکیزه نویسی: 1نمره)
ردیف: 19
عنوان: پیام‌های آسمان هفتم 1402/10/18
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس هشتم (افتخار بندگی) 20 نمره درس اول (بینای مهربان) 2 نمره، درس دوم (استعانت از خداوند) 2نمره، درس سوم (تلخ یا شیرین) 2نمره، درس چهارم (عبور آسان) 2/5 نمره، درس پنجم (پیامبر رحمت) 2/5 نمره، درس ششم (اسوه ی فداکاری و عدالت) 3 نمره، درس هفتم (برترین بانو) 3 نمره و درس هشتم (افتخار بندگی) 3 نمره
ردیف: 20
عنوان: زیست و زمین هفتم 1402/10/20
توضیح: زیست و زمین: 20 نمره فصل پنجم (از معدن تا خانه) 5 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 5 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 5 نمره و فصل دوازدهم (سفره سلامت) 5 نمره

4- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/09 تا 1402/12/14

ردیف: 1
عنوان: حساب هفتم 1402/11/09
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) درس اول (عدد اول) و درس دوم (شمارنده اول تا انتهای صفحه 59) 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: هندسه هفتم 1402/11/16
توضیح: فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی)، درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) و درس سوم (مساحت جانبی و کل تا انتهای صفحه 76) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: فیزیک هفتم 1402/11/23
توضیح: فصل نهم (منابع انرژی) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: فارسی هفتم 1402/11/30
توضیح: درس هفتم (علم زندگانی) تا درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف و ...) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: زیست و زمین هفتم 1402/12/07
توضیح: فصل ششم (سفر آب روی زمین)، فصل دوازدهم (سفره سلامت)، فصل سیزدهم (سفر غذا) و فصل هفتم (سفر آب درون زمین تا ابتدای سفره‌های آب زیرزمینی آزاد) 20 نمره
ردیف: 6
عنوان: شیمی هفتم 1402/12/14
توضیح: فصل سوم (اتم‌ها الفبای مواد) و فصل چهارم (مواد پیرامون ما تا انتهای آزمایش چگالی مواد) 20 نمره

5- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/21 تا 1403/02/17

ردیف: 1
عنوان: عربی هفتم 1402/12/21
توضیح: درس چهارم تا انتهای درس هفتم 20 نمره
ردیف: 2
عنوان: حساب هفتم 1403/01/27
توضیح: فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) درس دوم (شمارنده اول)، درس سوم (بزرگ‌ترین شمارنده مشترک) و درس چهارم (کوچک‌ترین مضرب مشترک) و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) تا انتهای درس سوم (ساده کردن عبارت‌های توان‌دار) 20 نمره
ردیف: 3
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم 1403/02/03
توضیح: درس سیزدهم (جمعیت ایران) تا انتهای درس بیست و یکم (اوضاع اجتماع ایران باستان) 20 نمره
ردیف: 4
عنوان: هندسه هفتم 1403/02/10
توضیح: فصل ششم (سطح و حجم) درس سوم (مساحت جانبی و کل) و درس چهارم (حجم و سطح) و فصل هشتم (بردار و مختصات) 20 نمره
ردیف: 5
عنوان: فیزیک هفتم 1402/02/17
توضیح: فصل نهم (منابع انرژی) و فصل دهم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) 20 نمره

6- آزمون حساب و کتاب دو (پایان نوبت دوم) تاریخ برگزاری خرداد ماه

ردیف: 1
عنوان: زبان انگلیسی ترمیک هفتم 1403/02/22
توضیح: طبق طرح درس واحد زبان
ردیف: 2
عنوان: پژوهش هفتم 1403/02/23
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش
ردیف: 3
عنوان: سوادمالی هفتم 1403/02/24
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش
ردیف: 4
عنوان: کامپیوتر هفتم 1403/02/25
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش
ردیف: 5
عنوان: مهارت زندگی هفتم 1403/02/26
توضیح: طبق طرح درس فرا آموزش
ردیف: 6
عنوان: هندسه هفتم 1403/02/29
توضیح: هندسه: 20 نمره، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 6 نمره، فصل ششم (سطح و حجم) 6 نمره و فصل هشتم (بردار و مختصات) 8 نمره
ردیف: 7
عنوان: پیام‌های آسمانی هفتم 1403/02/30
توضیح: درس اول (بینای مهربان) تا درس پانزدهم (مزدوران شیطان) 20 نمره، درس اول (بینای مهربان) تا چهارم (تلخ یا شیرین) 3 نمره، درس پنجم (پیامبر رحمت) تا هشتم (افتخار بندگی) 4 نمره، درس نهم (به سوی پاکی) 2 نمره، درس دهم (ستون دین) 2 نمره، درس یازدهم (نماز جماعت) 2 نمره، درس دوازدهم (نشان عزت) 2 نمره، درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 1/5 نمره، درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) 1/5 نمره و درس پانزدهم (مزدوران شیطان) 2 نمره
ردیف: 8
عنوان: شیمی هفتم 1403/02/31
توضیح: شیمی: 20 نمره، فصل اول (تجربه و تفکر) 4 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 8 نمره و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 8 نمره
ردیف: 9
عنوان: قرآن هفتم 1403/03/01
توضیح: درس اول تا درس دوازدهم 20 نمره، شفاهی: 10 نمره و کتبی: 10 نمره، معنای کلمات درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1 نمره و درس دهم تا دوازدهم 1 نمره، معنای ترکیب‌ها درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1 نمره و درس دهم تا دوازدهم 1 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا ششم 1 نمره، درس هفتم تا نهم 1/5 نمره و درس دهم تا دوازدهم 1/5 نمره
ردیف: 10
عنوان: فارسی هفتم 1403/03/02
توضیح: ستایش (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) 20 نمره: 10 نمره کتبی و 10 نمره شفاهی، معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 1/5 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خود ارزیابی 1/5 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره
ردیف: 11
عنوان: حساب هفتم 1403/03/05
توضیح: حساب: 20 نمره، فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 2 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 3 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 3 نمره، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3/5 نمره و فصل نهم (آمار و احتمال) 5 نمره
ردیف: 12
عنوان: ریاضی (نمایندگی) هفتم 1403/03/05
توضیح: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) تا فصل نهم (آمار و احتمال) 20 نمره، فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 1 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 1/5 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 1/5 نمره، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 1/5 نمره، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 1/5 نمره، فصل ششم (سطح و حجم) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3 نمره، فصل هشتم (بردار و مختصات) 3/5 نمره و فصل نهم (آمار و احتمال) 3 نمره
ردیف: 13
عنوان: نگارش هفتم 1403/03/06
توضیح: درس اول تا درس هشتم: 20 نمره مهارت نوشتن شامل: بازشناسی ( تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویر نویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختاردرونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش فرجامی: 2 نمره) و هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه نویسی: 1 نمره)
ردیف: 14
عنوان: فیزیک هفتم 1403/03/07
توضیح: فیزیک: 20 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 4 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 4 نمره، فصل نهم (منابع انرژی) 6 نمره و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 6 نمره
ردیف: 15
عنوان: زبان انگلیسی هفتم 1403/03/08
توضیح: درس اول (my name) تا درس هشتم (my favorite food) 20 نمره، 20 نمره شامل: کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن): 10 نمره، صحبت کردن 5 نمره، گوش کردن: 5 نمره، درس اول (my name) تا چهارم (my family) 2/5 نمره، درس پنجم (my appearance) 1/5 نمره، درس ششم (my house) 2 نمره، درس هفتم (my address) 2 نمره و درس هشتم (my favorite food) 2 نمره
ردیف: 16
عنوان: املا هفتم 1403/03/09
توضیح: املا: 20 نمره، ستایش (یاد تو) و درس اول (زنگ آفرینش) تا هفدهم (ما می‌توانیم)
ردیف: 17
عنوان: زیست و زمین هفتم 1403/03/12
توضیح: زیست و زمین: 20 نمره، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 2 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 2 نمره، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 2 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 2 نمره، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 3 نمره، فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 نمره، فصل چهاردهم (گردش مواد) 3 نمره و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 نمره
ردیف: 18
عنوان: علوم (نمایندگی) هفتم 1403/03/12
توضیح: فصل اول (تجربه و تفکر) تا فصل پانزدهم (تبادل محیط) 15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه)، فصل اول (تجربه و تفکر) 0/25 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 0/5 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 0/75 نمره، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 0/5 نمره، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 0/5 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 0/5 نمره، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 0/5 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 1/75 نمره، فصل نهم (منابع انرژی) 1/5 نمره، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 1/75 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 1/5 نمره، فصل دوازدهم (سفره‌ی سلامت) 1/5 نمره، فصل سیزدهم (سفر غذا) 1 نمره، فصل چهاردهم (گردش مواد) 1/5 نمره و فصل پانزدهم (تبادل محیط) 1 نمره
ردیف: 19
عنوان: مطالعات اجتماعی هفتم 1403/03/16
توضیح: فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 20 نمره، فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 نمره، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 3 نمره، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 3 نمره، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 2/5 نمره، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 3 نمره، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی اقتصادی ایران باستان) 2/5 نمره و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 3 نمره
ردیف: 20
عنوان: عربی هفتم 1403/03/19
توضیح: درس اول تا درس دهم 20 نمره، شفاهی: 5 نمره، کتبی: 15 نمره (درس 1 تا 4 تقریبا 4 نمره و 5 تا 12 تقریبا 11 نمره) مهارت‌های ترجمه: 7/5 نمره، مهارت واژه شناسی: 2/5 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد:1 نمره، مهارت درک و فهم: 2 نمره و مهارت مکالمه: 2 نمره
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: