برنامه آزمون‌های تشریحی یازدهم انسانی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/09 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار 1402/07/09
توضیح: فصل 1 (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس 1 تا ابتدای ترکیب دو شرطی
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/07/16
توضیح: درس 1 (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) و درس 2 (پایه های آوایی)
ردیف: 3
عنوان: فلسفه 1402/0/7/23
توضیح: درس 1 (چیستی فلسفه) و درس 2 (ریشه و شاخه های فلسفه)
ردیف: 4
عنوان: عربی اختصاصی 1402/07/30
توضیح: درس 1 و 2
ردیف: 5
عنوان: روانشناسی 1402/8/07
توضیح: درس 1 (روانشناسی: تعریف روش مورد مطالعه) و درس 2 (روانشناسی رشد) تا ابتدای مراحل رشد در "فراخنای زندگی"
ردیف: 6
عنوان: فارسی فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 4 (آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین وزندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدایت الهی) تا درس 3 (آخرین پیامیر)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ 1402/08/16
توضیح: درس 1 (منابع پژوهش درتاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا درس 4 (امت و حکومت نبوی در مدینه)
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (underestanding people ) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/07

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری آزمون 1402/08/21 تا 1402/09/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار 1402/08/21
توضیح: فصل 1 (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس 1 از ابتدای ترکیب دوشرطی و درس2 - فصل 2 (تابع) درس 1 تا ابتدای تابع همانی
ردیف: 2
عنوان: جغرافیا 1402/08/28
توضیح: درس 1 (معنا و مفهوم ناحیه) تا درس 4 (ناهمواری ها و اشکال زمین)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/09/05
توضیح: درس 3 (تشبیه) تا درس 5 (پایه های آوایی همسان)
ردیف: 4
عنوان: جامعه شناسی 1402/09/12
توضیح: درس 1 (جهان فرهنگی) تا درس 5 (باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب)
ردیف: 5
عنوان: عربی اختصاصی 1402/09/19
توضیح: درس 3 و ترجمه و درک مطلب درس 4

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/28 تا 1402/10/06

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/20

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس 1 (اجزای نوشته: ساختار و محتوا) تا درس 3 (گسترش محتوا 2: شخصیت)
ردیف: 2
عنوان: کارآفرینی و تولید1402/09/28
توضیح: (طبق سوالات جزوه) بخش 1 تا 8
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی 1402/10/02
توضیح: درس 1 (هدایت الهی) تا درس 9 (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا (ص))
ردیف: 4
عنوان: ریاضی و آمار 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) و فصل 2 (تابع) درس اول (توابع ثابت، چندضابطه‌ای و همانی) و درس دوم (توابع پلکانی و قدر مطلقی)
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1402/010/06
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 9 (ذوق لطیف)
ردیف: 6
عنوان: روانشناسی 1402/10/07
توضیح: درس 1 (روانشناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا انتهای درس 4 (حافظه و علل فراموشی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه 1402/10/09
توضیح: درس 1 (چیستی فلسفه) تا انتهای درس 6 (امکان شناخت)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ 1402/10/11
توضیح: درس 1 (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا انتهای درس 8 (اسلام در ایران، زمینه‌های ظهور تمدن اسلامی - ایران)
ردیف: 9
عنوان: جامعه شناسی 1402/10/14
توضیح: درس 1 (جهان فرهنگی) تا درس 8 (تحولات نظام جهانی)
ردیف: 10
عنوان: علوم و فنون ادبی 1402/10/16
توضیح: درس 1 (تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم) تا انتهای درس 6 (مجاز)
ردیف: 11
عنوان: عربی اختصاصی 1402/10/18
توضیح: درس 1 تا پایان متن و درک مطلب درس 4
ردیف: 12
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/10/19
توضیح: دروس 1 تا 4
ردیف: 13
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس 1 (underestanding people) و درس 2 (a healthy lifestyle) تا ابتدای writing
ردیف: 14
عنوان: جغرافیای انسانی 1402/10/23
توضیح: درس 1 (معنا و مفهوم ناحیه) تا درس 6 (نواحی فرهنگی)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/11/02 تا 1402/11/11

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/08 تا 1402/12/13

ردیف: 1
عنوان: فلسفه 1402/11/08
توضیح: درس 6 (امکان شناخت) و درس 7 (ابزارهای شناخت) تا ابتدای قلب صفحه 54
ردیف: 2
عنوان: تاریخ 1402/11/15
توضیح: درس 8 (اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن اسلامی - اسلامی) و درس 9 (ظهور گسترش تمدن ایرانی - اسلامی)
ردیف: 3
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/11/17
توضیح: درس پنجم (زباله، فاجعه محیط زیست) تا ابتدای تولید پوسال (کمپوست)
ردیف: 4
عنوان: عربی اختصاصی 1402/11/29
توضیح: درس 5
ردیف: 5
عنوان: ریاضی و آمار 1402/12/13
توضیح: فصل 2 (تابع) درس 3

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/22 تا 1403/01/15

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری آزمون 1402/12/20 تا 1403/02/12

ردیف: 1
عنوان: جامعه شناسی 1402/12/20
توضیح: درس 9 (جهان دو قطبی) تا درس 11 (بحران های اقتصادی و زیست محیطی)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی 1403/01/19
توضیح: درس 7 (تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم ) تا درس 11 (پایه های آوایی همسان دو لختی)
ردیف: 3
عنوان: جغرافیا 1403/01/26
توضیح: درس 7 (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)) تا درس 9 (معنا و مفهوم ناحیه سیاسی)
ردیف: 4
عنوان: ریاضی و آمار 1403/02/02
توضیح: فصل 3 (آمار) درس 1 و درس 2 تا ابتدای برون یابی
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: درس 10 (بانگ جرس) تا 17 (خاموشی دریا)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: درس 10 (احیای ارزش راستین) و درس11 (جهاد در راستای ولایت ظاهری)
ردیف: 7
عنوان: روانشناسی 1403/02/11
توضیح: درس 5 (تفکر (1) حل مسئله) تا درس 7 (انگیزه و نگرش)
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس 2 (a healthy lifestyle) از ابتدای writing و درس 3 (art and culture)
ردیف: 9
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/02/17
توضیح: فصل 5 (زباله، فاجعه) و فصل 6 (تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش)

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/24 تا 1403/03/02

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1403/02/29 تا 1403/03/29

ردیف: 1
عنوان: کارآفرینی و تولید 1403/02/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: نگارش 1403/02/30
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی 1403/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: عربی 1403/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: جامعه شناسی 1403/03/05
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی 1403/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: علوم و فنون ادبی 1403/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: ریاضی وآمار 1403/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: تاریخ 1403/03/16
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: فارسی 1403/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: انسان و محیط زیست 1403/03/21
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: جغرافیا 1403/03/23
توضیح: کل کتاب
ردیف: 13
عنوان: فلسفه 1403/03/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 14
عنوان: روانشناسی 1403/03/29
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/04/07 تا 1403/04/16

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: