برنامه آزمون‌های تشریحی یازدهم تجربی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/09 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی 1402/07/09
توضیح: فصل 1 (تنظیم عصبی)
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1402/07/16
توضیح: فصل 1 (الکتریسته ساکن) تا ابتدای "برایند میدان های الکتریکی "
ردیف: 3
عنوان: ریاضی 1402/07/23
توضیح: فصل 1 (هندسه تحلیلی و جبر) درس 1 تا 3
ردیف: 4
عنوان: زیست شناسی 1402/07/30
توضیح: فصل 2 (حواس)
ردیف: 5
عنوان: شیمی 1402/08/07
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمین را بدانیم) تا ابتدای نام گذاری آلکان ها
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 4 (آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدایت الهی) تا درس 3 (معجزه جاویدان)
ردیف: 8
عنوان: عربی 1402/08/16
توضیح: درس 1 و 2
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (underestanding people ) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/07

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری 1402/08/21 تا 1402/09/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی 1402/08/21
توضیح: فصل 2 (هندسه) درس 1 تا 3
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی 1402/08/28
توضیح: فصل 3 (دستگاه حرکتی) و فصل 4 (تنظیم شیمیایی) گفتار 1
ردیف: 3
عنوان: فیزیک 1402/09/05
توضیح: فصل 1 (الکتریسته ساکن) از ابتدای "میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار" تا انتهای فصل- فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا ابتدای "عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی"
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1402/09/12
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نام گذاری آلکان ها تا انتهای فصل فصل 2 (درپی غذای سالم) تا ابتدای گرما در واکنش‌های شیمیایی (گرماشیمی)
ردیف: 5
عنوان: زمین شناسی 1402/09/19
توضیح: فصل 1 (آفرینش کیهان و تکوین زمین) و فصل 2 (منابع معدنی و ذخایر انرژی،زیربنای تمدن و توسعه)

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/28 تا 1402/10/06

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/28 تا 1402/10/06

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس 1 (اجزای نوشته: ساختار و محتوا) تا درس 3 (گسترش محتوا 2: شخصیت)
ردیف: 2
عنوان: کارافرینی و تولید 1402/09/28
توضیح: (طبق سوالات جزوه) بخش 1 تا 8
ردیف: 3
عنوان: زمین شناسی 1402/09/29
توضیح: فصل 1 (آفریش کیهان و تکوین زمین) تا فصل 3 (منابع آب و خاک)
ردیف: 4
عنوان: دین و زندگی 1402/10/02
توضیح: درس1 (هدایت الهی) تا درس 6(پیشوایان اسوه)
ردیف: 5
عنوان: ریاضی 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (هندسه تحلیلی و جبر) تا فصل 4 (مثلثات) درس اول (واحدهای اندازه‌گیری زاویه) (تا صفحه 76)
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/10/06
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 9 (ذوق لطیف)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1402/10/09
توضیح: فصل 1 (الکتریسته ساکن ) و فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا ابتدای"توان در مدارهای الکتریکی" (تا صفحه 53)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ 1402/10/11
توضیح: درس 1 (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه) تا درس 13 (زمینه‌های کودتای 28 مرداد)
ردیف: 9
عنوان: شیمی 1402/10/14
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل 2 (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی محتوای انرژی است
ردیف: 10
عنوان: زیست شناسی 1402/10/16
توضیح: فصل 1 (تنظیم عصبی) تا فصل 5 (ایمنی)
ردیف: 11
عنوان: عربی 1402/10/18
توضیح: درس 1 تا 3 و ترجمه درس 4
ردیف: 12
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/10/19
توضیح: (طبق سوالات جزوه) دروس 1 تا 4
ردیف: 13
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس اول (underestanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای writing

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/10/28 تا 1402/11/08

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/08 تا 1402/12/13

ردیف: 1
عنوان: فیزیک 1402/11/08
توضیح: فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) ازابتدای "عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی تا ابتدای فعالیت 2-4 صفحه 54"
ردیف: 2
عنوان: شیمی 1402/11/15
توضیح: فصل 2 (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی محتوای انرژی است تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی
ردیف: 3
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/11/17
توضیح: درس پنجم (زباله، فاجعه محیط زیست) تا ابتدای تولید پوسال (کمپوست)
ردیف: 4
عنوان: زمین شناسی 1402/11/23
توضیح: فصل چهارم (زمین شناسی و سازه های مهندسی) تا ابتدای مصالح لازم برای ساخت سازه
ردیف: 5
عنوان: زیست شناسی 1402/11/29
توضیح: فصل 6 (تقسیم یاخته)
ردیف: 6
عنوان: تاریخ 1402/12/07
توضیح: درس 13(کودتای 1299) تا درس 17 (پیدایش نهضت روحنیت و اوج گیری بیداری اسلامی)
ردیف: 7
عنوان: ریاضی 1402/12/13
توضیح: فصل 4 (مثلثات) درس 2 و 3 - فصل 5 (توابع نمایی و لگاریتمی)

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/22 تا 1403/01/15

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری 1402/12/20 تا 1403/02/12

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/12/20
توضیح: فصل 2 (در پی غذای سالم) از ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی تا فصل 3 (پوشاک،نیازی پایان ناپذیر) ابتدای الکل‌ها و اسیدها
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1403/01/19
توضیح: فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدای "توان در مدارهای الکتریکی و فصل 3 (مغناطیس و القای الکترومغناطیس) تا ابتدای "ویژگی های مغناطیسی مواد"
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی 1403/01/26
توضیح: فصل 7 و فصل 8 گفتار 1 و 2
ردیف: 4
عنوان: ریاضی1403/02/02
توضیح: فصل 6 (حد و پیوستگی)
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: درس 10 (بانگ جرس) تا 17 (خاموشی دریا)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: درس 7 (وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا) تا درس 11 (عزت نفس)
ردیف: 7
عنوان: عربی 1403/02/11
توضیح: درس 5 و 6
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس 2 (a healthy lifestyle) از ابتدای writing و درس 3 (art and culture)
ردیف: 9
عنوان: تاریخ 1402/02/16
توضیح: درس 18 (قیام 15 خرداد) تا درس 22 (دولت موقت مهندس مهدی بازرگان)
ردیف: 10
عنوان: انسان و محیط زیست 1403/02/17
توضیح: فصل 5 (زباله، فاجعه) و فصل 6 (تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش)
ردیف: 11
عنوان: زمین شناسی 1403/02/18
توضیح: فصل5 (زمین شناسی و سلامت) و فصل 6 (پویایی زمین)

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/24 تا 1403/03/02

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1403/02/26 تا 1403/03/29

ردیف: 1
عنوان: کارآفرینی و تولید 1403/02/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: نگارش 1403/02/30
توضیح: نگارش
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی 1403/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: عربی 1403/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: فیزیک 1403/03/0/5
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی 1403/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: شیمی 1403/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: ریاضی 1403/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: زیست شناسی 1403/03/016
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: فارسی 1403/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: انسان و محیط زیست 1403/03/21
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: زمین شناسی 1403/03/23
توضیح: کل کتاب
ردیف: 13
عنوان: تاریخ معاصر 1403/03/26
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/04/07 تا 1403/04/16

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: