برنامه آزمون‌های تشریحی یازدهم ریاضی 1402

1- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری 1402/07/09 تا 1402/08/17

ردیف: 1
عنوان: هندسه 1402/07/09
توضیح: فصل 1 (دایره) درس1
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1402/07/16
توضیح: فصل 1 (الکتریسته ساکن) تا " ابتدای برهم نهی میدان الکتریکی صفحه 14"
ردیف: 3
عنوان: حسابان 1402/07/23
توضیح: فصل 1 (جبر ومعادله) درس 1 و 2 و3 تا ابتدای "معادلات شامل عبارتهای گنگ"
ردیف: 4
عنوان: آمارواحتمال 1402/07/30
توضیح: فصل 1 (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس 1 و 2(تا پایان صفحه20 و تمرینات صفحه33)
ردیف: 5
عنوان: شیمی 1402/08/07
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نام گذاری آلکان ها
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/08/14
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 4 (آزاد)
ردیف: 7
عنوان: دین و زندگی 1402/08/15
توضیح: درس 1 (هدایت الهی) تا درس 3 (معجزه جاویدان)
ردیف: 8
عنوان: عربی 1402/08/16
توضیح: درس 1 و 2
ردیف: 9
عنوان: زبان انگلیسی 1402/08/17
توضیح: درس 1 (underestanding people ) تا ابتدای writing

2- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع 1402/08/28 تا 1402/09/07

3- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری آزمون 1402/09/28 تا 1402/10/06

ردیف: 1
عنوان: حسابان 1402/0821
توضیح: فصل 1 (جبر و معادله) درس 3 تا 5
ردیف: 2
عنوان: هندسه 1402/08/28
توضیح: فصل 1 (دایره) درس 2 تا ابتدای چهارضلعی های محاطی
ردیف: 3
عنوان: فیزیک 1402/09/05
توضیح: فصل 1 (الکتریسته ساکن) از "ابتدای برهم نهی میدان الکتریکی تا انتهای فصل" فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا "ابتدای مقاومت الکتریکی و قانون اهم"
ردیف: 4
عنوان: شیمی 1402/09/12
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نام گذاری آلکان ها تا انتهای فصل فصل 2 (درپی غذای سالم) تا ابتدای گرما در واکنش‌های شیمیایی (گرماشیمی)
ردیف: 5
عنوان: آمارواحتمال 1402/09/19
توضیح: فصل 1 (آشنایی با مبانی ریاضیات) (درس 2 ازصفحه 21 تا پایان فصل) و فصل 2 (احتمال) درس 1

4- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع 1402/09/28 تا 1402/10/05

5- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری 1402/09/27 تا 1402/10/20

ردیف: 1
عنوان: نگارش 1402/09/27
توضیح: درس 1 (اجزای نوشته: ساختار و محتوا) تا درس 3 (گسترش محتوا 2: شخصیت)
ردیف: 2
عنوان: کارآفرینی و تولید 1402/09/28
توضیح: بخش 1 تا 8
ردیف: 3
عنوان: زمین شناسی 1402/09/29
توضیح: فصل 1 (آفریش کیهان و تکوین زمین) تا فصل 3 (منابع آب و خاک)
ردیف: 4
عنوان: دین وزندگی 1402/10/02
توضیح: درس1 (هدایت الهی) تا درس 6 (پیشوایان اسوه)
ردیف: 5
عنوان: حسابان 1402/10/04
توضیح: فصل 1 (جبر و معادله) تا فصل 3 (توابع نمایی و لگاریتمی) درس 1 (صفحه 79)
ردیف: 6
عنوان: فارسی 1402/10/06
توضیح: درس 1 (نیکی) تا درس 9 (ذوق لطیف)
ردیف: 7
عنوان: فیزیک 1402/10/09
توضیح: فصل 1 (الکتریسیته ساکن) و فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدای فصل تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی (تا صفحه 67)
ردیف: 8
عنوان: تاریخ 1402/10/11
توضیح: درس 1 (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه) تا درس 12 (نهضت ملی شدن )
ردیف: 9
عنوان: شیمی 1402/10/14
توضیح: فصل 1 (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل 2 (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی محتوای انرژی است (تا صفحه 63)
ردیف: 10
عنوان: هندسه 1402/10/16
توضیح: فصل 1 (دایره) و فصل 2 (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس 1 تا ابتدای تجانس (تا صفحه 45)
ردیف: 11
عنوان: عربی 1402/10/18
توضیح: از درس اول تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم
ردیف: 12
عنوان: انسان و محیط زیست 1402/10/19
توضیح: درس 1 (آب سرچشمه زندگی) تا درس 4 (انرژی حرکت زندگی)
ردیف: 13
عنوان: زبان انگلیسی 1402/10/20
توضیح: درس 1 (underestanding people) و درس 2 (a healthy lifestyle) تا ابتدای writing
ردیف: 14
عنوان: آمار و احتمال 1402/10/23
توضیح: فصل 1 (آشنایی با مبانی ریاضیات) و فصل 2 (احتمال) درس 1 (مبانی احتمال) و درس 2 (احتمال غیر هم‌شانس) (تا آخر صفحه 51)

6- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع 1402/11/02 تا 1402/11/11

7- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری 1402/11/08 تا 1402/12/13

ردیف: 1
عنوان: فیزیک 1402/11/08
توضیح: فصل 2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از" ابتدای عوامل موثربرمقاومت تا ابتدای فعالیت 2-7 صفحه 68"
ردیف: 2
عنوان: شیمی 1402/11/15
توضیح: فصل 2 (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی محتوای انرژی است تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی
ردیف: 3
عنوان: انسان و محیط زیست (1402/11/17)
توضیح: درس پنجم (زباله، فاجعه محیط زیست) تا ابتدای تولید پوسال (کمپوست)
ردیف: 4
عنوان: زمین شناسی 1402/11/23
توضیح: فصل چهارم (زمین شناسی و سازه های مهندسی) تا ابتدای مصالح لازم برای ساخت سازه
ردیف: 5
عنوان: هندسه 1402/11/29
توضیح: فصل 2 (تبدیل های هندسی و کاربردها) درس 1 و درس 2 تا ابتدای مسائل کوتاه ترین مسیر
ردیف: 6
عنوان: تاریخ 1402/12/07
توضیح: درس 14 (کودتای 1299) تا درس 17 (پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی )
ردیف: 7
عنوان: حسابان 1402/12/13
توضیح: فصل 3 (توابع نمایی و لگاریتمی) درس 3 و فصل 4 (مثلثات) درس 1 تا 3

8- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع 1402/12/21 تا 1403/01/01

9- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری آزمون 1402/12/22 تا 1403/01/15

ردیف: 1
عنوان: شیمی 1402/12/20
توضیح: فصل 2 (در پی غذای سالم) از ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی تا فصل 3 (پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) ابتدای الکل‌ها و اسیدها
ردیف: 2
عنوان: فیزیک 1403/01/19
توضیح: فصل 2 (مدارهای الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از" ابتدای توان در مدارهای الکتریکی" و فصل 3 (مغناطیس) تا " ابتدای ویژگی های مغناطیسی مواد"
ردیف: 3
عنوان: آمارواحتمال 1403/01/26
توضیح: فصل 2 (احتمال) درس 3 و 4 و فصل 3 (آمار توصیفی)
ردیف: 4
عنوان: حسابان 1403/02/02
توضیح: فصل 4 (مثلثات) درس 4 و فصل 5 (حد و پیوستگی) درس 1 و 2
ردیف: 5
عنوان: فارسی 1403/02/09
توضیح: درس 10 (بانگ جرس) تا 17 (خاموشی دریا)
ردیف: 6
عنوان: دین و زندگی 1403/02/10
توضیح: درس 7 (وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا) تا درس 11 (عزت نفس)
ردیف: 7
عنوان: عربی 1403/02/11
توضیح: درس 5 و 6
ردیف: 8
عنوان: زبان انگلیسی 1403/02/12
توضیح: درس 2 (a healthy lifestyle) از ابتدای writing و درس 3 (art and culture)
ردیف: 9
عنوان: تاریخ 1403/02/16
توضیح: درس 18(قیام 15 خرداد) تا درس 22 (دولت موقت مهندس مهدی بازرگان)
ردیف: 10
عنوان: انسان و محیط زیست 1403/02/17
توضیح: فصل 5 (زباله، فاجعه) و فصل 6 (تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش)
ردیف: 11
عنوان: زمین شناسی 1403/02/18
توضیح: فصل5 (زمین شناسی و سلامت) و فصل 6 (پویایی زمین)

10- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع 1403/02/24 تا 1403/02/02

11- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری 1403/02/29 تا 1403/03/29

ردیف: 1
عنوان: کارآفرینی و تولید 1403/02/29
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: نگارش 1403/02/30
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: دین و زندگی 1403/02/31
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: عربی 1403/03/02
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: فیزیک 1403/03/05
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: زبان انگلیسی 1403/03/07
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: شیمی 1403/03/09
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: حسابان 1403/03/12
توضیح: کل کتاب
ردیف: 9
عنوان: هندسه 1403/03/16
توضیح: کل کتاب
ردیف: 10
عنوان: فارسی 1403/03/19
توضیح: کل کتاب
ردیف: 11
عنوان: انسان و محیط زیست 1403/03/21
توضیح: کل کتاب
ردیف: 12
عنوان: زمین شناسی 1403/03/23
توضیح: کل کتاب
ردیف: 13
عنوان: تاریخ معاصر 1403/03/26
توضیح: کل کتاب
ردیف: 14
عنوان: آمارواحتمال 1403/03/29
توضیح: کل کتاب

12- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع 1403/04/07 تا 1403/04/16

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: