برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم انسانی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 2
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: ترجمه و قواعد درس اول دهم و قواعد متوسطه اول شامل: اسم و انواع آن / فعل و انواع آن
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: پایه نهم: عبارت های جبری، اتحادهای جبری، روش های تجزیه، تجزیه کردن/ دهم: معادله و مسائل توصیفی، معادله درجه 1
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) و درس دوم (انتخاب نوع کسب و کار)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن)
ردیف: 5
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و درس دوم (لفظ و معنا)

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) درس اول (معادله و مسائل توصیفی) و درس دوم (حل معادله درجه دو و کاربردها)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس سوم (اصول انتخاب درست)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن) تا درس سوم (واج آرایی، واژه آرایی)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) و درس دوم (تاریخ، زمان و مکان)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) و درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) و درس دوم (پدیده‌های اجتماعی)
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: دروس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و درس دوم (لفظ و معنا)

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: درس سوم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) درس سوم (معادله‌های شامل عبارت‌های گویا) و فصل دوم (تابع) درس اول (مفهوم تابع)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (مرز امکانات تولید) و درس پنجم (بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (باستان شناسی، در جست و جوی میراث فرهنگی) تا درس پنجم (هند و چین)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (موقعیت جغرافیایی ایران)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (جهان اجتماعی) تا درس ششم (پیامدهای جهان اجتماعی)
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (مفهوم و مصداق) و درس چهارم (اقسام و شرایط تعریف)

5- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: از درس اول تا انتهای درس چهارم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (معادله درجه دوم) و فصل دوم (تابع) درس اول (مفهوم تابع) تا درس سوم (نمودار تابع خطی)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس هفتم (تجارت بین الملل)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس اول (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس ششم (سجع و انواع آن)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: از درس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا انتهای درس هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: از درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا انتهای درس پنجم (آب و هوای ایران)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (کنش‌های ما) تا انتهای درس هشتم (هویت)
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا انتهای درس ششم (قضیه حملی)

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: درس پنجم و درس ششم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (تابع) درس چهارم (نمودارتابع درجه دو) و فصل سوم (کار با داده‌های آماری) درس اول (گردآوری داده‌ها)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (رکود، بیکاری و فقر) تا درس دهم (مقاوم سازی اقتصاد)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس هفتم (سبک و سبک‌شناسی) و درس هشتم (وزن شعر فارسی)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) و درس دهم (اشکانیان و ساسانیان)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (منابع آب ایران) و درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) تا درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (احکام قضایا) و درس هشتم (قیاس اقترانی)

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: درس هفتم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (کار با داده‌های آماری) درس دوم (معیارهای گرایش به مرکز) و درس سوم (معیارهای پراکندگی)
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: درس یازدهم (رشد و پیشرفت اقتصادی) و درس دوازدهم (بودجه‌بندی)
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: درس نهم (موازنه و ترصیع) و درس دهم (زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس یازدهم (آیین کشورداری) و درس دوازدهم (جامعه و خانواده)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) و درس نهم (سکونتگاه‌های ایران)
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی) و درس سیزدهم (هویت ایرانی 1)
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (قضیه شرطی و قیاس استثنایی)

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: عربی (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: اقتصاد (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: جامعه شناسی (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: