برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم تجربی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) به جز قسمت دنباله هندسی و الگوی غیر خطی
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (دنیای زنده) گفتار اول تا سوم تا ابتدای ورود مواد به یاخته و خروج از آن
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) درس اول (دانش بنیادی) تا درس پنجم (اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: کیهان زادگاه هستی، خود را بیازمایید، مهبانگ، ایزوتوپ و ذرات زیراتمی، ذرات زیراتمی ایزوتوپ‌های هیدروژن، TC،غنی سازی و باهم بیندیشیم، نکات جدول تناوبی و حفظ جدول تا دوره 4، جرم اتمی عنصرها، amu، جرم اتمی میانگین

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (دنیای زنده) و فصل دوم (گوارش و جذب مواد) گفتار اول
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه و زیرلایه‌های صفحه 27

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری) درس اول (ریشه و توان) و درس دوم (ریشه nام)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل دوم (گوارش و جذب مواد) گفتار دوم و سوم و فصل سوم (تبادلات گازی)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه و زیرلایه تا انتهای فصل

5- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) تا فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) درس اول (معادله درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (دنیای زنده) تا فصل چهارم (گردش مواد در بدن) گفتار اول
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) تا فصل سوم (کار، انرژی و توان) درس اول (انرژی جنبشی) و درس دوم (کار انجام شده توسط نیروی ثابت)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای چه بر سر هوا کره می آوریم؟

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) و فصل پنجم (تابع)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (گردش مواد در بدن) و فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل سوم (کار، انرژی و توان) درس سوم تا (کار و انرژی جنبشی) انتهای فصل
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای چه بر سر هوا کره می آوریم؟ و فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) تا ابتدای محلول و مقدار حل شونده‌ها صفحه 92

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن)
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل ششم (از یاخته تا گیاه)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (دما و گرما) درس اول (دما و دماسنجی) تا درس سوم (گرما)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) از ابتدای محلول و مقدار حل شونده‌ها تا ابتدای رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی صفحه 103

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: