برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم ریاضی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 2
عنوان: هندسه (5 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه نهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) به جز قسمت دنباله هندسی و الگوی غیر خطی
ردیف: 2
عنوان: هندسه (5 پرسش)
توضیح: ترسیمات هندسی/ تعریف نیمساز و خاصیت آن و طریقه رسم آن/ تعریف عمودمنصف و خاصیت آن و طریقه رسم آن/ طریقه رسم خط عمود و خط موازی / شرط درست کردن و طریقه رسم مثلث/ طریقه رسم مستطیل
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) درس اول (فیزیک دانش بنیادی) تا درس پنجم (اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: کیهان زادگاه هستی، خود را بیازمایید، مهبانگ، ایزوتوپ و ذرات زیراتمی، ذرات زیراتمی ایزوتوپ‌های هیدروژن، TC،غنی سازی و باهم بیندیشیم، نکات جدول تناوبی و حفظ جدول تا دوره 4، جرم اتمی عنصرها، amu، جرم اتمی میانگین

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس اول (ترسیم‌های هندسی) و درس دوم (استدلال) تا ابتدای قضیه‌های دوشرطی
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) درس اول (حالت‌های ماده) و درس دوم (نیروهای بین مولکولی)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه و زیرلایه‌های صفحه 27

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری) درس اول (ریشه و توان) و درس دوم (ریشه nام)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس دوم (استدلال) و فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن) درس اول (نسبت و تناسب در هندسه) و درس دوم (قضیه تالس)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) درس سوم (فشار در شاره‌ها) تا درس پنجم (شاره در حرکت و اصل برنولی) و فصل سوم (کار، انرژی و توان) درس اول (انرژی جنبشی) تا درس سوم (کار و انرژی جنبشی)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه و زیرلایه تا انتهای فصل

5- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) تا فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) درس اول (معادله درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) و فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) تا فصل سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای چه بر سر هوا کره می آوریم؟

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) و فصل پنجم (تابع)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) درس اول (چندضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آن‌ها)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (دما و گرما) درس اول (دما و دماسنجی) تا درس چهارم (تغییر حالت‌های ماده)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای چه بر سر هوا کره می آوریم؟ و فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) تا ابتدای محلول و مقدار حل شونده‌ها صفحه 92

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (چند ضلعی‌ها) درس دوم (مساحت و کاربردهای آن) و فصل چهارم (تجسم فضایی) درس اول (خط، نقطه و صفحه)
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (دما و گرما) درس چهارم (تغییر حالت‌های ماده) تا درس ششم (قوانین گازها) و فصل پنجم (ترمودینامیک) درس اول (معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار) تا درس سوم (انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) از ابتدای محلول و مقدار حل شونده‌ها تا ابتدای رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی صفحه 103

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: