برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم انسانی 1402

1- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (معادله درجه دوم) دروس دوم (حل معادله درجه 2 و کاربردها) و سوم (معادله‌های شامل عبارت گویا)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام) و هشتم (وزن شعر فارسی) (وزن شعر) / دروس سوم (واج‌آرایی، واژه‌آرایی) و ششم (سجع و انواع آن) و نهم (موازنه و ترصیع) و دوازدهم (جناس و انواع آن) (آرایه‌های ادبی)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس اول (کنش‌های ما) تا هشتم (هویت)
ردیف: 4
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (فعل ماضی (مثبت و منفی) / فعل مضارع (مثبت و منفی) / فعل ماضی استمراری / نحوه کارگیری فعل در جمله / درس سوم (4 فعل از افعال با ریشه بیش از 3 حرف و کاربرد ترجمه) / درس چهارم (4 فعل از افعال با ریشه بیش از 3 حرف) / درس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
ردیف: 5
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
ردیف: 6
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا درس چهارم (ناهمواری‌های ایران)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: منطق: دروس اول (منطق، ترازوی الندیشه) و دوم (لفظ و معنا)
ردیف: 8
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (کسب و کارو کارآفرینی) و درس دوم (انتخاب نوع کسب و کار)

2- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل دوم
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام) و هشتم (وزن شعر فارسی) (وزن شعر) سوم (واج‌آرایی) و ششم (سجع و انواع آن) و نهم (موازنه و ترصیع) و دوازدهم (جناس و انواع آن) (آرایه‌های ادبی) / درس اول (مبانی تحلیل متن) (تحلیل متن (قلمروهای زبان فکری ادبی)) / درس یازدهم (قافیه) (قافیه ردیف حروف قافیه قاعده قافیه انواع قافیه عیوب قافیه)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس اول (کنش‌های ما) تا شانزدهم (هویت ایرانی (4))
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: فوت و فن ترجمه + ترجمه باب ها + جمله اسمیه و فعلیه
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا پانزدهم (زبان، علم و آموزش)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دهم: دروس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا پنجم (اقسام استدلال استقرایی)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس سوم (اصول انتخاب درست)

3- آزمون پایش یک (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم

4- آزمون پایش دو (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم

5- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/07/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آمار و احتمال) درس اول (شمارش) تا ابتدای ترکیب (صفحه 9) / پایه دهم : فصل اول (معادله درجه دوم)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) / پایه دهم: دروس اول (مبانی تحلیل متن) و چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری) و هفتم (سبک و سبک‌شناسی (سبک خراسانی)) و دهم (زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (ذخیره دانشی) / پایه دهم :دروس اول (کنش های ما) تا چهارم (اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: درس اول (روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول تا انتهای صفحه 8 / پایه دهم: دروس اول و دوم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (تاریخ‌نگاری و منابع دوره معاصر) / پایه دهم: دروس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا چهارم (پیدایش تمدن؛ بین‌النهرین و مصر)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (هستی و چیستی) / پایه یازدهم: دروس اول (چیستی فلسفه) و دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)
ردیف: 8
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (شهر‌ها و روستاها) / پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) و درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) و درس دوم (انتخاب نوع کسب و کار)

6- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آمار و احتمال) دروس اول (شمارش) و دوم (احتمال) تا ابتدای اعمال بر روی پیشامدها (صفحه 16) / پایه دهم: فصل دوم (تابع)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) و دوم (پایه‌های آوایی ناهمسان) / پایه دهم: دروس سوم (واج‌آرایی، واژه آرایی) و ششم (سجع و انواع آن) و نهم (موازنه و ترصیع) و دوازدهم (جناس و انواع آن)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (ذخیره دانشی) و دوم (علوم اجتماعی) / پایه دهم :دروس پنجم (جهان‌های اجتماعی) تا هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس اول (روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه) و دوم (روان‌شناسی رشد)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول / پایه دهم: دروس اول تا چهارم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (تاریخ‌نگاری و منابع دوره معاصر) و دوم (ایران و جهان در آستانه دوره معاصر) /پایه دهم: دروس پنجم (هند و چین) تا هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول (شهرها و روستاها) و درس دوم (مدیریت شهر و روستا) تا ابتدای مدیریت روستاها (صفحه 32) / پایه دهم: از درس سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) تا انتهای درس پنجم (آب و هوای ایران)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (هستی و چیستی) و دوم (جهان ممکنات) / پایه یازدهم: دروس اول (چیستی فلسفه) تا چهارم (آغاز تاریخی فلسفه)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس سوم (اصول انتخاب درست)

7- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/09/03

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آمار و احتمال) درس اول (شمارش) از ابتدای ترکیب (صفحه 9 ) و درس دوم (احتمال) / پایه دهم: فصل سوم (کار با داده‌های آماری)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس دوم (پایه‌های آوایی ناهمسان) و سوم (مراعات نظیر، تلمیح و تضمین) / پایه دهم: دروس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام) و هشتم (وزن شعر فارسی)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس دوم (علوم اجتماعی) و سوم (نظم اجتماعی) / پایه دهم: دروس هشتم (هویت) تا دهم (تغییرات هویت اجتماعی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس دوم (روان شناسی رشد) و سوم (احساس، توجه، ادراک)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس اول و ترجمه درس دوم / پایه دهم: دروس سوم تا ششم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس دوم (ایران و جهان در آستانه دوره معاصر) تا چهارم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار) / پایه دهم: دروس نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) تا دوازدهم (جامعه و خانواده)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس دوم (مدیریت شهر و روستا) / پایه دهم: درس ششم (منابع آب ایران) و درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس دوم (جهان ممکنات) و سوم (جهان علی و معلول) / پایه یازدهم: دروس سوم (فلسفه و زندگی) تا هفتم (ابزارهای شناخت)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس سوم (اصول انتخاب درست) تا درس پنجم (بازار چیست و چگونه عمل می‌کند)

8- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1402/09/24

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آمار و احتمال) درس دوم (احتمال) از ابتدای اعمال روی پیشامدها (صفحه 16 ) و درس سوم (چرخه آمار در حل مسائل) / پایه دهم: فصل چهارم (نمایش داده‌ها)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس سوم (مراعات نظیر، تلمیح و تضمین) تا پنجم (اختیارات شاعری (1): زبانی) / پایه دهم: دروس اول (مبانی تحلیل متن) و چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری) و هفتم (سبک و سبک‌شناسی (سبک خراسانی)) و دهم (زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن) و یازدهم (قافیه)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس سوم (نظم اجتماعی) و چهارم (کنش اجتماعی) / پایه دهم: دروس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی) تا چهاردهم (هویت ایرانی (2))
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس سوم (احساس، توجه، ادراک) و چهارم (حافظه و علل فراموشی)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم:درس دوم و ترجمه درس سوم / پایه دهم: دروس پنجم تا هشتم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس سوم (سیاست و حکومت در عصر قاجار (از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاده)) تا پنجم (نهضت مشروطه ایران) / پایه دهم: دروس سیزدهم (اقتصاد و معیشت) تا شانزدهم (هنر و معماری)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس دوم ( مدیریت شهر و روستا ) از ابتدای مدیریت روستاها از (صفحه 32) و درس سوم ( ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل) تا ابتدای حمل و نقل آبی (صفحه52) / پایه دهم: از درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) تا انتهای درس دهم (توان‌های اقتصادی ایران)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس چهارم (کدام تصویر از جهان؟) و پنجم (خدا در فلسفه - قسمت اول) / پایه یازدهم: دروس هفتم (ابزارهای شناخت) تا نهم (چیستی انسان (1))
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس چهارم (مرز امکانات تولید) تا درس هفتم (تجارت بین‌الملل)

9- آزمون جمع‌بندی تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آمار و احتمال) - فصل دوم (الگوهای خطی) درس اول (مدل‌سازی و دنباله)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)) تا ششم (لف و نشر، تضاد و متناقض‌نما)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (ذخیره دانشی) تا پنجم (معنای زندگی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس اول (روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه) تا پنجم (تفکر (1) حل مسئله)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول تا سوم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (تاریخ‌نگاری و منابع دوره معاصر) تا ششم (جنگ جهانی اول و ایران)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: از درس اول (شهرها و روستاها) تا انتهای درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوه های حمل و نقل)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس اول (هستی و چیستی) تا ششم (خدا در فلسفه - قسمت دوم)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا درس هفتم (تجارت بین‌الملل)

10- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری 1402/11/13

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (الگوهای خطی) درس اول (مدل‌سازی و دنباله) و درس دوم (دنباله‌های حسابی) تا ابتدای مجموعه nجمله اول یک دنباله (صفحه 69) / پایه یازدهم :فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس ششم (لف و نشر، تضاد و متناقض‌نما) و هفتم (تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دوره معاصر و انقلاب اسلامی)) / پایه یازدهم: دروس دوم (پایه‌های آوایی) و پنجم (پایه‌های آوایی همسان (1)) و هشتم (پایه‌هی آوایی همسان (2)) و یازدهم (پایه های آوایی همسان دولختی)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس چهارم (کنش اجتماعی) و پنجم (معنای زندگی) / پایه یازدهم: دروس اول (جهان فرهنگی) تا پنجم (باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس چهارم (حافظه و علل فراموشی) و پنجم (تفکر (1) حل مسئله)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس سوم و ترجمه درس 4 پایه یازدهم: دروس اول و دوم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس ششم (جنگ جهانی اول و ایران) و هفتم (ایران در دوره حکومت رضاشاه) / پایه یازدهم: دروس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا پنجم (تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل) از ابتدای حمل و نقل آبی (صفحه 52) تا انتها و درس چهارم (مدیریت حمل و نقل) تا ابتدای ایمنی (صفحه 63)/ پایه یازدهم : از درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) تا انتهای درس سوم (نواحی آب و هوایی)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس ششم (خدا در فلسفه - قسمت دوم) و هفتم (عقل در فلسفه - قسمت اول) / پایه یازدهم: دروس هفتم (ابزارهای شناخت) تا یازدهم (انسان، موجودی اخلاق‌گرا)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس هشتم (رکود، بیکاری و فقر) و درس نهم (تورم و کاهش قدرت خرید)

11- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری 1402/11/27

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (الگوهای خطی) درس دوم (دنباله‌های حسابی) - فصل سوم (الگوهای غیرخطی) درس اول (دنباله هندسی) تا ابتدای فعالیت (صفحه 80) / پایه یازدهم :فصل دوم (تابع) دروس اول (توابع ثابت ،چندضابطه‌ای و همانی) و دوم (توابع پلکانی و قدر مطلقی)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هفتم (تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دوره معاصر و انقلاب اسلامی)) و هشتم (اختیارات شاعری (2): وزنی) / پایه یازدهم: دروس سوم (تشبیه) و ششم (مجاز) و نهم (استعاره) و دوازدهم (کنایه)
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس پنجم (معنای زندگی) و ششم (قدرت اجتماعی) / پایه یازدهم: دروس ششم (چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب) تا دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس پنجم (تفکر (1) حل مسئله) و ششم (تفکر (2) تصمیم‌گیری)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس چهارم / پایه یازدهم: دروس اول تا سوم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هفتم (ایران در دوره حکومت رضاشاه) و هشتم (جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن) / پایه یازدهم: دروس ششم (امویان بر مسند قدرت) تا نهم (ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس چهارم (مدیریت حمل و نقل) / پایه یازدهم: از درس چهارم (ناهمواری‌ها و اشکال زمین) تا انتهای درس ششم (نواحی فرهنگی)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هفتم (عقل در فلسفه - قسمت اول) و هشتم (عقل در فلسفه - قسمت دوم) / پایه دهم: دروس اول (منطق ترازوی اندیشه) تا ششم (قضیه حملی)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس هشتم (رکود، بیکاری و فقر) تا درس دهم (مقاوم‌سازی اقتصاد)

12- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (الگوهای خطی) درس دوم (دنباله‌های حسابی) از ابتدای (صفحه 69 ) - فصل سوم (الگوهای غیرخطی) درس اول (دنباله هندسی) / پایه یازدهم:فصل دوم (تابع) درس سوم (اعمال بر روی توابع) - فصل سوم (آمار) درس اول (شاخص های آماری)
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هشتم (اختیارات شاعری (2): وزنی) و نهم (اغراق، ایهام و ایهام تناسب) / پایه یازدهم: دروس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) و چهارم (سبک‌شناسی قرن‌های هفتم، هشتم و نهم (سبک عراقی)) و هفتم (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های دهم و یازدهم) و دهم (سبک‌شناسی قرن‌های دهم و یازدهم (سبک هندی))
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس ششم (قدرت اجتماعی) و هفتم (نابرابری اجتماعی) / پایه یازدهم: دروس یازدهم (بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی) تا سیزدهم (سرآغاز بیداری اسلامی)
ردیف: 4
عنوان: روانشناسی (15 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: دروس ششم (تفکر (2) تصمیم‌گیری) و هفتم (انگیزه و نگرش)
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس سوم و چهارم / پایه یازدهم: دروس سوم تا پنجم
ردیف: 6
عنوان: تاریخ (13 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هشتم (جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن) و نهم (نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران) / پایه یازدهم: دروس دهم (ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی) تا چهاردهم (فرهنگ و تمدن در عصر صفوی)
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا (12 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: درس چهارم از ابتدای ایمنی تا انتهای درس و درس پنجم (ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی) / پایه یازدهم: از درس هفتم (نواحی اقتصادی {کشاورزی و صنعت}) تا انتهای درس نهم (معنا و مفهوم ناحیه سیاسی)
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق (20 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: دروس هشتم (عقل در فلسفه - قسمت دوم) و نهم (آغاز فلسفه در جهان اسلام) / پایه دهم: دروس هفتم (احکام قضایا) تا دهم (سنجشگری در تفکر)
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: درس نهم (تورم و کاهش قدرت خرید) تا درس یازدهم (رشد و پیشرفت اقتصادی)

13- آزمون شبیه ساز کنکور 1 تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: روان‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 6
عنوان: تاریخ
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد
توضیح: مطابق کنکور

14- آزمون شبیه ساز کنکور 2 تاریخ برگزاری 1403/03/25

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: روان‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 6
عنوان: تاریخ
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد
توضیح: مطابق کنکور

15- آزمون شبیه ساز کنکور 3 تاریخ برگزاری 1403/04/01

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون ادبی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: جامعه‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: روان‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: زبان عربی اختصاصی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 6
عنوان: تاریخ
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 7
عنوان: جغرافیا
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 8
عنوان: فلسفه و منطق
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 9
عنوان: اقتصاد
توضیح: مطابق کنکور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: