برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم تجربی 1402

1- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل‌های اول (دنیای زنده) تا سوم (تبادلات گازی)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: تعیین علامت و نامعادلات / معادله درجه دوم / تابع درجه دوم / روابط بین ضرایب و ریشه ها / قدرمطلق / جزء صحیح
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) و دوم (حرکت با سرعت ثابت)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا صفحه 60

2- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل‌های اول (دنیای زنده) تا هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: تعیین علامت/ معادله درجه دوم / تابع درجه دوم/ قدرمطلق/ جزء صحیح / تعریف، دامنه و برد توابع، ترکیب توابع/ تابع یک به یک/ تابع معکوس/ انتقال توابع
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) و دوم (حرکت با سرعت ثابت) /پایه دهم: فصل‌های اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و سوم (کار، انرژی و توان) و چهارم (دما و گرما)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دهم : فصل‌های اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و دوم (رد پای گازها در زندگی) و سوم (آب آهنگ زندگی)

3- آزمون پایش یک (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم

4- آزمون پایش دو (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: زیس شناسی (40 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب ریاضی دهم و ریاضی تجربی یازدهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم

5- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/07/21

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) گفتار اول (رونویسی) / پایه دهم: فصل های اول (دنیای زنده) و دوم (گوارش و جذب مواد) و سوم (تبادلات گازی)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) درس اول (توابع چندجمله‌ای - توابع صعودی و نزولی) و درس دوم (ترکیب توابع) تا ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه 15) / پایه دهم: فصل‌های چهارم (معادله ها و نامعادله‌ها) و پنجم (تابع) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) دروس دوم (معادله درجه دوم و تابع درجه دوم) و سوم (معادلات گویا و معادلات رادیکالی)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) و دوم (حرکت با سرعت ثابت) / پایه دهم: فصل های اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و دوم (ویژگی های فیزیکی مواد)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای اسیدها و بازها (صفحه 13) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی)

6- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های اول (مولکو‌های اطلاعاتی) و دوم (جریان اطلاعات در یاخته) / پایه دهم: فصل‌های چهارم (گردش مواد در بدن) و پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) / پایه دهم: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) پایه یازدهم: فصل سوم (تابع)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) و دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) / پایه دهم: فصل سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای ph مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (صفحه 24) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58)

7- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/09/03

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های دوم (جریان اطلاعات در یاخته) و سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) / پایه دهم: فصل‌های ششم (از یاخته تا گیاه) و هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) درس دوم (ترکیب توابع) از ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه 15) و درس سوم (تابع وارون) - فصل دوم (مثلثات) درس اول (تناوب و تانژانت) / پایه دهم: فصل دوم (مثلثات) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) و سوم (منابع آب و خاک)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) درس سوم (حرکت با شتاب ثابت) - فصل دوم (دینامیک) دروس اول (قوانین حرکت نیوتون) و دوم (معرفی برخی از نیروهای خاص) / پایه دهم: فصل چهارم (دما و گرما)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) از ابتدای (صفحه 13) تا انتهای فصل / پایه دهم: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58) تا انتهای فصل

8- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1402/09/24

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) گفتار اول (تغییر در ماده وراثتی جانداران) / پایه یازدهم : فصل‌های اول (تنظیم عصبی) و دوم (حواس)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (مثلثات) - فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس اول (حد بی نهایت) / پایه دهم: فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری) / پایه یازدهم: فصل ششم (حد و پیوستگی)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های سوم (منابع آب و خاک) و چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (دینامیک) / پایه دهم: فصل‌های دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) ابتدای ph مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن تا انتهای فصل؛ فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدا تا صفحه 54 (ابتدای برقکافت آب) / پایه دهم: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی)

9- آزمون جمع‌بندی تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های اول (تابع) و دوم (مثلثات) و سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) و فصل چهارم (مشتق) درس اول (آشنایی با مفهوم مشتق)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های اول (حرکت بر خط راست) و دوم (دینامیک) و فصل سوم (نوسان و امواج) دروس اول (نوسان دوره‌ای) تا چهارم (تشدید)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل های اول (مولکول ها در خدمت تندرستی) و دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)

10- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری 1402/11/13

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) گفتار دوم (تغییر در جمعیت‌ها) و سوم (تغییر در گونه‌ها) و فصل پنجم (از ماده به انرژی) / پایه یازدهم: فصل‌های سوم (دستگاه حرکتی) و چهارم (تنظیم شیمیایی)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس دوم (حد در بی‌نهایت) - فصل چهارم (مشتق) درس اول (آشنایی با مفهوم مشتق) و درس دوم (مشتق پذیری و پیوستگی) تا ابتدای قاعده زنجیری (صفحه 87) / پایه دهم: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) و فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول (احتمال با اندازه‌گیری شانس) پایه یازدهم: فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول (احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل پنجم (زمین‌شناسی و سلامت)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (نوسان و امواج) دروس اول (نوسان دوره‌ای) تا ششم (مشخصه‌های موج) / پایه یازدهم: فصل اول (الکترسیته ساکن)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدای برقکافت آب تا انتهای فصل؛ فصل سوم (شیمی، جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا ابتدای رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها (صفحه 74) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز

11- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری 1402/11/27

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های پنجم (از ماده به انرژی) و ششم (از انرژی به ماده) / پایه یازدهم: فصل‌های پنجم (ایمنی) و ششم (تقسیم یاخته)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل چهارم (مشتق) / پایه یازدهم: فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های پنجم (زمین‌شناسی و سلامت) و ششم (پویایی زمین)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (نوسان و امواج) دروس پنجم (موج و انواع آن) و ششم (مشخصه‌های موج) / پایه یازدهم: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (شیمی، جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها تا تا ابتدای فلزها عنصرهایی شکل‌پذیر با جلایی زیبا (صفحه 83) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز (صفحه 29) تا انتهای فصل

12- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی (40 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های پنجم (از ماده به انرژی) و ششم (از انرژی به ماده) / پایه یازدهم: فصل‌های هفتم (تولید مثل) و هشتم (تولیدمثل نهان‌دانگان) و نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل پنجم (کاربرد مشتق) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول (هندسه تحلیلی)
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل‌های ششم (پویایی زمین) و هفتم (زمین‌شناسی ایران)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (نوسان و امواج) دروس هفتم (بازتاب موج) و هشتم (شکست موج) / پایه یازدهم: فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیس)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل دوم (در پی غذای سالم)

13- آزمون شبیه ساز کنکور 1 تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: ریاضی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور

14- آزمون شبیه ساز کنکور 2 تاریخ برگزاری 1403/03/25

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: ریاضی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور

15- آزمون شبیه ساز کنکور 3 تاریخ برگزاری 1403/04/01

ردیف: 1
عنوان: زیست شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: ریاضی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: زمین‌شناسی
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: