برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم ریاضی 1402

1- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) (به طور کامل) / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) (درس دوم معادلات درجه دوم) و درس چهارم (قدرمطلق و ویژگی‌های آن))
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس اول (ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: فصل دوم (احتمال) درس اول (مبانی احتمال)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) و دوم (حرکت با سرعت ثابت)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا صفحه 60

2- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دهم: فصل چهارم (معادله و نامعادله‌ها) / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) دروس دوم (معادلات درجه دوم) تا چهارم (قدرمطلق و ویژ‌گی‌های آن) / فصل دوم (تابع) درس دوم (انواع تابع) تابع جزء صحیح + رسم نمودارها و خواص آن و حل معادلات جزءصحیح / فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس اول (تابع نمایی) تا سوم (ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه یازدهم: آمار و احتمال: فصل دوم (احتمال)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) و دوم (حرکت با سرعت ثابت) / پایه دهم: فصل‌های اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و چهارم (دما و گرما) و پنجم (ترمودینامیک)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دهم : فصل‌های اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و دوم (رد پای گازها در زندگی) و سوم (آب آهنگ زندگی)

3- آزمون پایش یک (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/05/20

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم

4- آزمون پایش دو (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/17

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب حسابان یازدهم و کل کتاب ریاضی دهم
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب هندسه دهم و یازدهم
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب یازدهم
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب دهم و یازدهم

5- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/07/21

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) درس اول (تبدیل نمودار توابع) / پایه دهم: فصل پنجم (تابع) / پایه یازدهم: فصل دوم (تابع)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس اول (ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها) / پایه دهم: فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس اول (استدلال ریاضی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) تا سوم (حرکت با شتاب ثابت) / پایه دهم: فصل‌های اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای اسیدها و بازها (صفحه 13) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی)

6- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) دروس اول (تبدیل نمودار توابع) و دوم (تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم) / پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) دروس دوم (معادلات درجه دوم) تا چهارم (قدرمطلق و ویژگی‌های آن)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها) دروس اول (ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها) و دوم (وارون ماتریس و دترمینان) تا ابتدای دترمینان و کاربردها / پایه دهم: فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) دروس اول (استدلال ریاضی) و دوم (بخش‌پذیری در اعداد صحیح) تا ابتدای قضیه تقسیم
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول (شناخت حرکت) تا چهارم (سقوط آزاد) / پایه دهم: فصل چهارم (دما و گرما)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای ph مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (صفحه 24) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58)

7- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/09/03

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (تابع) درس دوم (تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم) و فصل دوم (مثلثات) درس اول (تناوب و تانژانت) / پایه دهم: فصل دوم (مثلثات) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات) دروس اول (رادیان) تا سوم (توابع مثلثاتی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس دوم (وارون ماتریس و دترمینان) / پایه دهم: فصل سوم (چندضلعی‌ها)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (استدلال ریاضی) دروس دوم (بخش‌پذیری در اعداد صحیح) و سوم (هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها) تا ابتدای معادله هم نهشتی
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خطر راست) درس چهارم (سقوط آزاد) و فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره‌ای) دروس اول (قوانین حرکت نیوتون) و دوم (معرفی برخی از نیروهای خاص) / پایه دهم: فصل سوم (کار، انرژی و توان)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) از ابتدای (صفحه 13) تا انتهای فصل / پایه دهم: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 58) تا انتهای فصل

8- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1402/09/24

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (مثلثات) دروس اول (تناوب و تانژانت) و دوم (معادلات مثلثاتی) و فصل سوم (حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت) درس اول (حدهای نامتناهی) / پایه دهم: فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات) درس چهارم (روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا) و فصل پنجم (حد و پیوستگی) دروس اول (مفهوم حد و فرایندهای حدی) تا چهارم (محاسبه حد توابع کسری (حالت صفر صفرم))
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس دوم (وارون ماتریس و دترمینان) از دترمینان و کاربردها تا پایان و فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس اول (آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی) / پایه دهم: فصل چهارم (تجسم فضایی)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس دوم (بخش‌پذیری در اعداد صحیح) از ابتدای تقسیم و درس 3 (هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره‌ای) دروس اول (قوانین حرکت نیوتون) تا پنجم (نیروی گرانشی) / پایه دهم: فصل پنجم (ترمودینامیک)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) ابتدای ph مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن تا انتهای فصل؛ فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدا تا صفحه 54 (ابتدای برقکافت آب) / پایه دهم: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی)

9- آزمون جمع‌بندی تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: فصل‌های 1 (تابع) تا 3 (حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: کل فصل 1 (ماتریس و کاربردها) و فصل 2 (آشنایی با مقاطع مخروطی) دروس 1 (آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی) و 2 (دایره)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم:کل فصل 1 (آشنایی با نظریه اعداد) و فصل 2 (گراف و مدل‌سازی) درس 1 (معرفی گراف)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل‌های 1 (حرکت بر خط راست) و 2 (دینامیک و حرکت دایره‌ای)(کل دروس) و فصل 3 (نوسان و موج) دروس 1 (نوسان دوره‌ای) تا 4 (تشدید)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل های اول (مولکول ها در خدمت تندرستی) و دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)

10- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری 1402/11/13

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت) و فصل چهارم (مشتق) تا ابتدای تابع مشتق / پایه یازدهم: فصل پنجم (حد و پیوستگی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس سوم (بیضی و سهمی) تا ابتدای سهمی / پایه یازدهم: فصل اول (دایره)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم (مدل‌سازی با گراف) تا ابتدای معرفی یک نماد (صفحه 47) / پایه یازدهم: فصل دوم (احتمال)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (نوسان و موج) دروس اول (نوسان دوره‌ای) تا ششم (مشخصه‌های موج) / پایه یازدهم: فصل اول (الکترسیته ساکن)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدای برقکافت آب تا انتهای فصل؛ فصل سوم (شیمی، جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا ابتدای رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها (صفحه 74) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز

11- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری 1402/11/27

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل چهارم (مشتق) دروس اول (آشنایی با مفهوم مشتقی) و دوم (مشتق‌پذیری و پیوستگی) / پایه دهم: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) دروس اول (مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی) و پنجم (آشنایی با هندسه تحلیلی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس سوم (بیضی و سهمی) / پایه یازدهم: فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم (مدل‌سازی با گراف)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (نوسان و موج) دروس پنجم (موج و انواع آن) و ششم (مشخصه‌های موج) و فصل چهارم (بر هم کنش موج) دروس اول (بازتاب موج) تا سوم (پراش موج) / پایه یازدهم: فصل دوم (جریان الکتریکی در مدارهای جریان مستقیم)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (شیمی، جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها تا تا ابتدای فلزها عنصرهایی شکل‌پذیر با جلایی زیبا (صفحه 83) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز (صفحه 29) تا انتهای فصل

12- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل چهارم (مشتق) / پایه یازدهم: فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (بردارها) درس اول (معرفی فضای به توان 3) و دوم (ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها) تا ابتدای ضرب خارجی / پایه یازدهم: فصل سوم (روابط طولی در مثلث) / پایه دهم: ریاضی فصل های ششم (شمارش بدون شمردن) و هفتم (آمار و احتمال)
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم (مدل‌سازی با گراف) از ابتدای معرفی یک نماد و فصل سوم (ترکیبیات) درس اول (مباحثی در ترکیبیات) تا ابتدای مربع لاتین / پایه یازدهم: فصل 3 (آمار توصیفی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (30 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل چهارم (برهم کنش‌های موج) دروس اول (بازتاب موج) تا چهارم (تداخل موج) / پایه یازدهم: فصل‌های سوم (مغناطیس) و چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (25 پرسش)
توضیح: پایه دوازدهم: فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل دوم (در پی غذای سالم)

13- آزمون شبیه ساز کنکور 1 تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: حسابان
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: هندسه
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور

14- آزمون شبیه ساز کنکور 2 تاریخ برگزاری 1403/04/03

ردیف: 1
عنوان: حسابان
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: هندسه
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور

15- آزمون شبیه ساز کنکور 3 تاریخ برگزاری 1403/04/10

ردیف: 1
عنوان: حسابان
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 2
عنوان: هندسه
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 3
عنوان: ریاضیات گسسته / آمار و احتمال
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 4
عنوان: فیزیک
توضیح: مطابق کنکور
ردیف: 5
عنوان: شیمی
توضیح: مطابق کنکور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: