برنامه آزمون‌های دوره‌ای هشتم 1402

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1402/05/19

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: پایه هفتم: فصل سوم (جبر و معادله) و فصل پنجم (شمارنده و اعداد اول) / پایه هشتم: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) درس اول (یادآوری اعداد صحیح) (10 پرسش)، هندسه: پایه هفتم: فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس دوم (روابط بین زاویه‌ها) و فصل هشتم (بردار و مختصات) درس سوم (مختصات) / پایه هشتم: فصل سوم (چندضلعی‌ها) درس اول (چدضلعی‌ها و تقارن) (10 پرسش)
ردیف: 2
عنوان: علوم هشتم (20 پرسش)
توضیح: زیست و زمین: پایه هفتم: فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن‌ها) / پایه هشتم: فصل یازدهم (کانی‌ها تا انتهای صفحه 101 شناسایی کانی‌ها) (10 پرسش)، فیزیک: پایه ششم: فصل ششم (الکتریسیته) / پایه هشتم: فصل نهم (الکتریسیته از صفحه 76 تا انتهای رسانا و نارسانا) (5 پرسش) شیمی: پایه هفتم: مرور اتم، مولکول، عنصر و ترکیب / پایه هشتم: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد تا ابتدای مخلوط‌ها در زندگی) (5 پرسش)
ردیف: 3
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: پایه هفتم: قواعد اسم اشاره و اسم استفهام / پایه هشتم: قواعد ضمایر و افعال ماضی (10 پرسش)

2- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1402/07/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (20 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی (15 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 3
عنوان: فارسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 4
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن (5 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
توضیح: کل مباحث سال هفتم

3- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 20 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی آن) 7 پرسش و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 8 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش 1 پرسش، درس اول (پیش از اینها) 3 پرسش، درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر) 3 پرسش و درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 5 پرسش و درس دوم (اهمیه اللغه العربیه) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 5 پرسش و درس دوم (My Week) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 1 پرسش، درس دوم (عفو و گذشت) 2 پرسش و درس سوم (همه چیز در دست تو) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) 2 پرسش، درس دوم (تعاون 2) 2 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) 3 پرسش و درس چهارم (وظایف دولت) 3 پرسش

4- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1402/08/11

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 13 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) درس اول (چند ضلعی‌ها و تقارن) تا درس چهارم (زاویه‌های داخلی) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته تا ابتدای مدار الکتریکی و جریان الکتریکی) 5 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد تا ابتدای جداسازی اجزای مخلوط) 4 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی تا ابتدای مخچه) 3 پرسش و فصل یازدهم (کانی‌ها) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش 1 پرسش، درس اول (پیش از اینها) 3 پرسش، درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر) 3 پرسش و درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 5 پرسش و درس دوم (اهمیه اللغه العربیه) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 5 پرسش و درس دوم (My Week) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 1 پرسش، درس دوم (عفو و گذشت) 2 پرسش و درس سوم (همه چیز در دست تو) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) 2 پرسش، درس دوم (تعاون 2) 2 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) 3 پرسش و درس چهارم (وظایف دولت) 3 پرسش

5- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1402/09/02

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 8 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 8 پرسش و فصل سوم (چند ضلعی‌ها) درس اول (چند ضلعی‌ها و تقارن) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 2 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2 پرسش، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 5 پرسش و فصل چهارم (تنظیم عصبی) 6 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش و درس اول (پیش از اینها) 1 پرسش، درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر) 2 پرسش، درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش و درس چهارم (سفر شکفتن) 4 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 2 پرسش، درس دوم (اهمیه اللغه العربیه) 4 پرسش و درس سوم (مهنتک فی المستقبل) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 3 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و گرامر درس سوم (My Abilities) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش و درس چهارم (پیوند جاودان) تا ششم (نردبان آسمان) 4 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 3 پرسش و جلسه اول درس چهارم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه قضائیه) 6 پرسش و درس هفتم (ارتباط و رسانه) 4 پرسش

6- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1402/09/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 6 پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 10 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) درس اول (ساده کردن عبارت‌های جبری) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 2 پرسش، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 5 پرسش و فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (پیش از اینها) تا درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش، درس چهارم (سفر شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) 2 پرسش و درس هفتم (حکایت خودشناسی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه الدروس الصف السابع) 1 پرسش، درس دوم (اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ) و درس سوم (مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ) 3 پرسش ، درس چهارم (التجرِبَهُ الجَدیدهُ) 3 پرسش و درس پنجم (الصداقه) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و درس سوم (My Abilities) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس چهارم (پیوند جاودان) 1 پرسش، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) و درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش و درس هفتم (یک فرصت طلایی) و درس هشتم ( نشان ارزشمندی) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه قضائیه) 4 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) 2 پرسش، درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 2 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان) 2 پرسش

7- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1402/09/23

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 4 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) درس اول (ساده کردن عبارت‌های جبری) تا درس سوم (تجزیه عبارت‌های جبری) 6 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) 3 پرسش و فصل ششم (مثلث‌ها) درس اول (رابطه فیثاغورس) و درس دوم (شکل‌های هم‌نهشت) 4 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته) 2 پرسش و فصل دهم (مغناطیس تا ابتدای موتور الکتریکی) 3 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1 پرسش و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی تا ابتدای سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی) 3 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت تا ابتدای استخوان) 1 پرسش، فصل یازدهم (کانی ها) 2 پرسش و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 2 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (پیش از اینها) تا درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش، درس چهارم (سفر شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) 2 پرسش و درس هفتم (حکایت خودشناسی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعهُ دُرُوسِ الصَف الُسابِعِ) 1 پرسش، درس دوم (اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ) و درس سوم (مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ) 3 پرسش، درس چهارم (التجرِبَهُ الجَدیدهُ) 3 پرسش ودرس پنجم (الصداقه) 3 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و درس سوم (My Abilities) 5 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس چهارم (پیوند جاودان) 1 پرسش، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) و درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش و درس هفتم (یک فرصت طلایی) و درس هشتم (نشان ارزشمند) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه‌ی قضاییه) 4 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) 2 پرسش، درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 2 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره‌ی عربستان) 2 پرسش

8- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1402/10/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 4 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 3 پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 7 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) 6 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 2 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2 پرسش، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 2 پرسش، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 2 پرسش، فصل هفتم (الفبای زیست‌فناوری) 2 پرسش و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 1 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) و درس هفتم (آداب نیکان) 3 پرسش و درس هشتم (آزادگی) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعهُ دُرُوسِ الصَف الُسابِعِ)، درس دوم (اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ)، درس سوم (مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ)، درس چهارم (التجرِبَهُ الجَدیدهُ)، درس پنجم (اَلصداقَهُ) و درس ششم (فی السفر) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) 3 پرسش و درس چهارم (My Health) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) و درس دوم (عفو و گذشت) 1 پرسش، درس سوم (همه چیز در دست تو) و درس چهارم (پیوند جاودان) 1 پرسش، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) و درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) 1 پرسش و درس هشتم (نشان ارزشمندی) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 1 پرسش، درس پنجم 1 پرسش و درس ششم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) و درس دوم (تعاون 2) 1 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) و درس چهارم (وظایف دولت) 1 پرسش، درس پنجم (آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها) و درس ششم (قوه قضائیه) 1 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) و درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 1 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان) و درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا / نینوا) 2 پرسش، درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 2 پرسش و درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 2 پرسش

9- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1402/11/26

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (بردار و مختصات) 15 پرسش و فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) و درس دوم (شکل‌های هم‌نهشت) 5 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 5 پرسش و فصل نهم (الکتریسیته) 10 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (آزادگی) 1 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 4 پرسش و درس دهم (قلم سحرآمیز) 5 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس ششم (فی السفَرِ) 5 پرسش و درس هفتم (ارض الله واسعه) 5 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (My Health) 6 پرسش و لغات و دستور زبان درس پنجم (My City) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (تدبیر زندگانی) 2 پرسش و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 3 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 2 پرسش و جلسه اول درس هفتم 3 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا) 1 پرسش، درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 1پرسش، درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 2 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) 3 پرسش و درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 3 پرسش

10- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (بردار و مختصات) 8 پرسش، فصل ششم (مثلث) 6 پرسش و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (توان) و درس دوم (تقسیم اعداد توان‌دار) 6 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) 3 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) 4 پرسش، فصل یازدهم (کانی‌ها) 4 پرسش و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 4 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (آزادگی) 1 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 1 پرسش، درس دهم (قلم سحرآمیز، دو نامه) 2 پرسش، درس یازدهم (پرچم‌داران) 3 پرسش و درس دوازدهم (شیر حق) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (اَرضُ اللهِ واسِعه) 4 پرسش و درس هشتم (الاعتماد علی النفس) 6 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (My Health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) 4 پرسش و دستور زبان درس ششم (My Village) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 پرسش و درس یازدهم (آفت‌های زبان) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا) و درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 1 پرسش، درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 1 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) 1 پرسش، درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) 2 پرسش، درس شانزدهم (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) 2 پرسش و درس هفدهم (ویژگی‌های طبیعی آسیا) 2 پرسش

11- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1402/12/17

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل پنجم (بردار و مختصات) 5 پرسش و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (توان) و درس دوم (تقسیم اعداد توان دار) 8 پرسش هندسه: فصل ششم (مثلث) 7 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن تا انتهای آیینه کاو) 5 پرسش شیمی: فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 4 پرسش زیست و زمین‌شناسی:فصل پنجم (حس و حرکت) 1 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 2 پرسش و فصل سیزدهم (هوازدگی) 3 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هشتم (آزادگی) 1 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 1 پرسش، درس دهم (قلم سحر آمیز، دو نامه) 2 پرسش، درس یازدهم (پرچمداران) 3 پرسش و درس دوازدهم (شیر حق) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (ارض الله واسعه) 4 پرسش و درس هشتم (الاعتماد علی النفس) 6 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس چهارم (my health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) 4 پرسش و دستور زبان درس ششم (My Village) 4 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 پرسش و درس یازدهم (آفت‌های زبان) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا) و درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 1 پرسش، درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 1 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان) 1 پرسش، درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) 2 پرسش، درس شانزدهم (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) 2 پرسش و درس هفدهم (ویژگی‌های طبیعی آسیا) 2 پرسش

12- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1403/01/30

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (بردار و مختصات) 2 پرسش، فصل ششم (مثلث) 6 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 9 پرسش و فصل هشتم (آمار و احتمال) درس اول (دسته‌بندی داده‌ها) و درس دوم (میانگین داده‌ها) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل نهم (الکتریسیته) 1 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) تا فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 4 پرسش، فصل سیزدهم (هوازدگی) 5 پرسش و فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (نوجوان باهوش) و درس دهم (دونامه)، درس یازدهم (پرچم‌داران) و درس دوازدهم (شیر حق) 2 پرسش ، درس سیزدهم (ادبیات انقلاب) 3 پرسش و درس چهاردهم (یاد حسین) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (اَرضُ اللهِ واسِعه) 3 پرسش، درس هشتم (الاعتمادُ علی النفسَ) 3 پرسش و درس نهم (السفره العلمیه) 4 پرسش
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (My City) 2 پرسش، درس ششم (My Village) 6 پرسش و مکالمه درس هفتم (My Hobbies) 2 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس نهم (تدبیر زندگانی) و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 1 پرسش، درس یازدهم (آفت‌های زبان) و درس دوازدهم (ارزش کار) 2 پرسش و درس سیزدهم (کلید گنج ها) 2 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس هفتم و درس هشتم 2 پرسش، درس نهم 2 پرسش و جلسه اول درس دهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) و درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) و درس شانزدهم (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) 2 پرسش، درس هفدهم (ویژگی‌های طبیعی آسیا) و درس هجدهم (ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا) 2 پرسش ، درس نوزدهم (ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا) 2 پرسش و درس بیستم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا) 3 پرسش

13- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 1 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 1 پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 3 پرسش، فصل چهارم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل پنجم (بردار و مختصات) 2 پرسش، فصل ششم (مثلث) 2 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش، فصل هشتم (آمار و احتمال) 3 پرسش و فصل نهم (دایره) 2 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) تا فصل نهم (الکتریسیته) 2 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) و فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 پرسش، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) و فصل سیزدهم (هوازدگی) 4 پرسش، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) و فصل پانزدهم (شکست نور) 5 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) تا درس هشتم (آزادگی) 2 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) تا درس یازدهم (پرچم‌داران) 2 پرسش، درس دوازدهم (شیر حق) تا درس چهاردهم (یاد حسین (ع)) 2 پرسش و درس شانزدهم (پرنده آزادی، کودکان سنگ) و درس هفدهم (راه خوشبختی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس دهم (الحکم) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) و درس دوم (My Week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) و درس چهارم (My Health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) و درس ششم (My Village) 3 پرسش و درس هفتم (My Hobbies) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) تا درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) تا درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) تا درس دوازدهم (ارزش کار) 1 پرسش و درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) تا درس پانزدهم (حق‌الناس) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 3 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان) تا درس بیست و دوم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا) 3 پرسش و درس بیست و سوم (قاره آمریکا) و درس بیست و چهارم (قاره استرالیا و اقیانوسیه) 4 پرسش

14- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1403/02/20

ردیف: 1
عنوان: ریاضی هشتم (20 پرسش)
توضیح: حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) و فصل دوم (عددهای اول) 3 پرسش، فصل چهارم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل پنجم (بردار و مختصات) 1 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش و فصل هشتم (آمار و احتمال) 4 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) 1 پرسش، پرسش، فصل ششم (مثلث) 2 پرسش و فصل نهم (دایره) 3 پرسش
ردیف: 2
عنوان: علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
توضیح: فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته) 1 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) 1 پرسش، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 1 پرسش و فصل پانزدهم (شکست نور) 2 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی) 1 پرسش و فصل سوم (از درون اتم چه خبر؟) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی)، فصل پنجم (حس و حرکت) و فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی)، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) و فصل سیزدهم (هوازدگی) 2 پرسش، فصل هفتم (الفبای زیست‌فناوری) 1 پرسش و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 1 پرسش
ردیف: 3
عنوان: فارسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: ستایش، درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) تا درس هشتم (آزادگی) 2 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر،‌گریه امیر) تا درس یازدهم (پرچم‌داران) 2 پرسش، درس دوازدهم (شیر حق) تا درس چهاردهم (یاد حسین (ع)) 2 پرسش، درس شانزدهم (پرنده آزادگی، کودکان سنگ) و درس هفدهم (راه خوشبختی) 3 پرسش
ردیف: 4
عنوان: عربی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس دهم (الحکم) پرسش‌های ترکیبی
ردیف: 5
عنوان: انگلیسی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (My Nationality) و درس دوم (My Week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) و درس چهارم (My Health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) و درس ششم (My Village) 3 پرسش و درس هفتم (My Hobbies) 3 پرسش
ردیف: 6
عنوان: پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) تا درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) تا درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) تا درس دوازدهم (ارزش کار) 1 پرسش و درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) تا درس پانزدهم (حق الناس) 1 پرسش
ردیف: 7
عنوان: آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
توضیح: درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش
ردیف: 8
عنوان: مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
توضیح: درس اول (تعاون 1) تا درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 3 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) تا درس بیست و دوم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا) 3 پرسش، درس بیست و سوم (قاره آمریکا) و درس بیست و چهارم (قاره استرالیا و اقیانوسیه) 4 پرسش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: