برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم انسانی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: ریاضی و آمار (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 2
عنوان: علوم و فنون (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 3
عنوان: عربی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 4
عنوان: منطق (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: دهم: انواع اسم و انواع فعل / انواع باب مزید / جمله فعلیه و اسمیه و معلوم و مجهول / یازدهم: ترجمه درس اول
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: مفهوم گزاره / نقیض گزاره / ترکیب عطفی و فصلی دو گزاره
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (15 پرسش)
توضیح: مرور دهم (پایه‌های آوایی / تقطیع هجایی / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات) / درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) و درس دوم (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک)
ردیف: 5
عنوان: جغرافی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) و درس دوم (انسان و ناحیه)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جهان فرهنگی) و درس دوم (فرهنگ جهانی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس اول (چیستی فلسفه) و درس دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: درس اول
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس اول (گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20 پرسش)
توضیح: درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) و درس دوم (پایه‌های آوایی)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) و درس دوم (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک)
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) و درس دوم (انسان و ناحیه)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جهان فرهنگی) و درس دوم (فرهنگ جهانی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس اول (چیستی فلسفه) و درس دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)
ردیف: 8
عنوان: روان‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (روان‌شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه)

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: درس دوم و ترجمه درس سوم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس دوم (استدلال ریاضی) و فصل دوم (تابع) درس اول (توابع ثابت، چندضابطه‌ای و همانی)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20 پرسش)
توضیح: درس سوم (تشبیه) و درس چهارم (سبک شناسی قرن‌های هفتم، هشتم و نهم)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (اسلام در مکه) تا درس پنجم (تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین)
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (نواحی آب و هوایی) و درس چهارم (ناهمواری‌ها و اشکال زمین)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (نمونه‌های فرهنگ جهانی1) تا درس پنجم (باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس سوم (فلسفه و زندگی) تا درس پنجم (زندگی بر اساس اندیشه)
ردیف: 8
عنوان: روانشناسی (10 پرسش)
توضیح: درس دوم (روانشناسی رشد) و درس سوم (احساس، توجه، ادراک)

5- آزمون جمع بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: درس اول تا انتهای درس سوم و ترجمه درس چهارم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) و فصل دوم (تابع) درس اول (توابع ثابت، چندضابطه‌ای و همانی) و درس دوم (توابع پلکانی و قدر مطلقی)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20پرسش)
توضیح: درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم) تا انتهای درس ششم (مجاز)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا انتهای درس هشتم (اسلام در ایران، زمینه‌های ظهور تمدن اسلامی - ایران)
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) تا درس ششم (نواحی فرهنگی)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (جهان فرهنگی) تا انتهای درس هشتم (تحولات نظام جهانی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس اول (چیستی فلسفه) تا انتهای درس ششم (امکان شناخت)
ردیف: 8
عنوان: روانشناسی (10 پرسش)
توضیح: درس اول (روانشناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا انتهای درس چهارم (حافظه و علل فراموشی)

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: درس‌های چهارم و پنجم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (تابع) درس سوم (اعمال بر روی توابع)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20پرسش)
توضیح: از درس هفتم (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های دهم و یازدهم) تا انتهای درس نهم (استعاره)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی) تا انتهای درس یازدهم (حکومت، جامعه و اقتصاد در عصرمغول - تیموری)
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (نواحی اقتصادی کشاورزی و صنعت) و درس هشتم (نواحی اقتصادی تجارت و اقتصاد جهانی)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (جهان دو قطبی) و درس دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (ابزارهای شناخت) و درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت)
ردیف: 8
عنوان: روانشناسی (10 پرسش)
توضیح: درس پنجم (تفکر (1) حل مسئله) و درس ششم (تفکر (2) تصمیم‌گیری)

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: درس ششم
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (آمار) درس اول (شاخص‌های آماری)
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20پرسش)
توضیح: درس دهم (سبک‌شناسی قرن‌های دهم و یازدهم) و درس یازدهم (پایه‌های آوایی همسان دو لختی)
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: درس دوازدهم (فرهنگ و هنر در عصر مغول_ تیموری) و درس سیزدهم (تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه)
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (معنا و مفهوم ناحیه سیاسی) و درس دهم (کشور، یک ناحیه سیاسی)
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: درس یازدهم (بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی) تا درس سیزدهم (سرآغاز بیداری اسلامی)
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: درس نهم (چیستی انسان 1) و درس دهم (چیستی انسان 2)
ردیف: 8
عنوان: روانشناسی (10 پرسش)
توضیح: درس هفتم (انگیزه و نگرش)

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: عربی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: ریاضی و آمار (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: علوم و فنون (20پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: تاریخ (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: جغرافیا (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: جامعه‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 7
عنوان: فلسفه (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 8
عنوان: روانشناسی (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: