برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم تجربی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (20 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: ریاضی (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول (هندسه تحلیلی) و درس دوم (معادله درجه دوم و تابع درجه دو) تا انتهای صفحه 13
ردیف: 2
عنوان: زیست شناسی (20 پرسش)
توضیح: مرور دهم (انواع درشت مولکول‌ها، ساختار غشا و روش‌های ورود مواد به یاخته و خروج از آن) / یازدهم: فصل اول (تنظیم عصبی) وفصل دوم (حواس) گفتار اول
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس اول (بار الکتریکی) تا درس سوم (قانون کولن)
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور دهم: اعداد کوانتومی، آرایش الکترونی، تعیین دوره و گروه، آرایش یون، فرمول نویسی، نام‌گذاری موازنه / یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها صفحه 22

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تنظیم عصبی) و فصل دوم (حواس)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس اول (بار الکتریکی) تا درس ششم (خطوط میدان الکتریکی)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای آلکان‌ها هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه صفحه 32

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) تا ابتدای استخراج معدن و فراوری ماده معدنی
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (هندسه) و فصل سوم (تابع) درس اول (آشنایی با برخی از انواع توابع) و درس دوم (وارون یک تابع و تابع یک به یک)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل سوم (دستگاه حرکتی) و فصل چهارم (تنظیم شیمیایی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس هفتم (انرژی پتانسیل الکتریکی) تا انتهای فصل و فصل دوم (جریان الکتریکی مدارهای جریان مستقیم) درس اول (جریان الکتریکی) و درس دوم (مقاومت الکتریکی و قانون اهم)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای آلکان‌ها هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه تا انتهای فصل

5- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا انتهای فصل سوم (منابع آب و خاک)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر)، تا فصل چهارم (مثلثات) درس اول (واحدهای اندازه‌گیری زاویه)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل اول (تنظیم عصبی) تا انتهای فصل پنجم (ایمنی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) درس اول (جریان الکتریکی) تا درس چهارم (نیروی محرکه الکتریکی و مدارها)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است صفحه 63

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (زمین شناسی و سازه‌های مهندسی) و فصل پنجم (زمین شناسی و سلامت)
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (مثلثات) درس دوم (روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی) و درس سوم (توابع مثلثاتی) و فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس اول (تابع نمایی و ویژگی‌های آن) و درس دوم (تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل ششم (تقسیم یاخته) و فصل هفتم (تولیدمثل) گفتار اول و دوم
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) درس پنجم (توان در مدارهای الکتریکی) و درس ششم (ترکیب مقاومت‌ها) و فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) درس اول (مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی) و درس دوم (میدان مغناطیسی)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر) تا ابتدای پلیمری شدن صفحه 104

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: فصل ششم (پویایی زمین) و فصل هفتم (زمین شناسی ایران) تا ابتدای منابع معدنی ایران
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس سوم (نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی) و فصل ششم (حد و پیوستگی) درس اول (فرایندهای حدی) و درس دوم (محاسبه حد توابع)
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: فصل هفتم (تولید مثل) گفتار سوم و چهارم و فصل هشتم (تولیدمثل نهان‌دانگان) گفتار اول و دوم
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) درس سوم (نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی) تا درس هشتم (قانون القای الکترومغناطیسی فاراده)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر) از ابتدای پلیمری شدن تا ابتدای پلی‌امیدها صفحه 114

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: زمین‌شناسی (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: ریاضی تجربی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: زیست شناسی (25 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: