برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم ریاضی 1402

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 2
عنوان: هندسه (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 3
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم
ردیف: 4
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور پایه دهم

2- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری 1402/06/03

ردیف: 1
عنوان: حسابان (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (جبر و معادله) درس اول (مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی) و درس دوم (معادلات درجه دوم) تا ابتدای صفرهای تابع
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: دهم: دوره هم‌نهشتی و تشابه / یازدهم: فصل اول (دایره) درس اول (مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره)
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس اول (آشنایی با منطق ریاضی) تا ابتدای سورها
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (15 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس اول (بار الکتریکی) تا درس سوم (قانون کولن)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (10 پرسش)
توضیح: مرور دهم: اعداد کوانتومی، آرایش الکترونی، تعیین دوره و گروه، آرایش یون، فرمول نویسی، نام‌گذاری موازنه / یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای دنیای واقعی واکگنش‌ها صفحه 22

3- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری 1402/08/12

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (جبر و معادله) درس اول (مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی) تا درس چهارم (قدرمطلق و ویژگی‌های آن)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (دایره) درس اول (مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره) و درس دوم تا ابتدای حالت‌های دو دایره نسبت به هم و مماس مشترک‌ها صفحه 20
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس اول (آشنایی با منطق ریاضی) و درس دوم (جبر مجموعه‌ها) تا ابتدای تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس اول (بار الکتریکی) تا درس ششم (خطوط میدان الکتریکی)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای آلکان‌ها هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه صفحه 32

4- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری 1402/09/17

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (جبر و معادله) درس پنجم (آشنایی با هندسه تحلیلی) و فصل دوم (تابع) درس اول (آشنایی بیشتر با تابع) و درس دوم (انواع تابع)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (دایره) درس دوم (رابطه‌های طولی در دایره) و درس سوم (چندضلعی‌های محاطی و محیطی) تا انتهای صفحه 28
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس دوم (جبر مجموعه‌ها) و فصل دوم (احتمال) درس اول (مبانی احتمال)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) درس هفتم (انرژی پتانسیل الکتریکی) تا انتهای فصل و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) درس اول (جریان الکتریکی) و درس دوم (مقاومت الکتریکی و قانون اهم)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای آلکان‌ها هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه تا انتهای فصل

5- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری 1402/10/29

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (جبر و معادله) تا فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس اول (تابع نمایی)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (دایره) و فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس اول (تبدیل‌های هندسی) تا ابتدای تجانس صفحه 45
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) و فصل دوم (احتمال) درس اول (مبانی احتمال) و درس دوم (احتمال غیر هم شانس)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (الکتریسیته ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) درس اول (جریان الکتریکی) تا درس چهارم (نیروی محرک الکتریکی و مدارها)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است صفحه 63

6- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری 1402/12/18

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس دوم (تابع لگاریتمی و لگاریتم) و درس سوم (ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی) و فصل چهارم (مثلثات) درس اول (رادیان) و درس دوم (نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس اول (تبدیل‌های هندسی) از ابتدای تجانس و درس دوم (کاربرد تبدیل‌ها)
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل دوم (احتمال) درس سوم (احتمال شرطی) و درس چهارم (پیشامدهای مستقل و وابسته)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) درس پنجم (توان در مدارهای الکتریکی) و درس ششم (ترکیب مقاومت‌ها) و فصل سوم (مغناطیس) درس اول (مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی) تا درس چهارم (نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر) تا ابتدای پلیمری شدن صفحه 104

7- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری 1403/01/31

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: فصل چهارم (مثلثات) درس سوم (توابع مثلثاتی) و درس چهارم (روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا) و فصل پنجم (حد و پیوستگی) درس اول (مفهوم حد و فرایندهای حدی) و درس دوم (حدهای یک طرفه)
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (روابط طولی در مثلث) درس اول (قضیه سینوس‌ها) و درس دوم (قضیه کسینوس‌ها)
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: فصل سوم (آمار توصیفی)
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (مغناطیس) درس پنجم (میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی) و درس ششم (ویژگی‌های مغناطیسی مواد) و فصل چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب) درس اول (پدیده القای الکترومغناطیسی) و درس دوم (قانون القای الکترومغناطیسی فاراده)
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر) از ابتدای پلیمری شدن تا ابتدای پلی‌امیدها صفحه 114

8- آزمون جامع تاریخ برگزاری 1403/02/21

ردیف: 1
عنوان: حسابان (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: هندسه (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: آمار و احتمال (10 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: فیزیک (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: شیمی (20 پرسش)
توضیح: کل کتاب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: