آلبوم برگزاری آزمایشگاه علوم پایه دوم(مراحل مشاهده و کاوشگری)

رده: آزمایشگاه
تاریخ: 1401/07/24
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: سهراب سپهری
توضیح: برگزاری آزمایشگاه علوم پایه دوم(مراحل مشاهده و کاوشگری)
آلبوم برگزاری آزمایشگاه علوم پایه دوم(مراحل مشاهده و کاوشگری)

تصویر

برگزاری آزمایشگاه علوم پایه دوم(مراحل مشاهده و کاوشگری) 1
برگزاری آزمایشگاه علوم پایه دوم(مراحل مشاهده و کاوشگری) 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: