آلبوم برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1401/03/03
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی
توضیح: برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول
آلبوم برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول

تصویر

برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول 1
برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول 2
برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول 3
برگزاری جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: