آلبوم برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/31
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی پژوهشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری جشن شاد و مفرح سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی
آلبوم برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها

تصویر

برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 1
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 2
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 3
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 4
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 5
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 6
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 7
برگزاری جشن سلام دبستان ویژه کلاس اولی ها 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: