آلبوم برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی

رده: جلسات
تاریخ: 1400/12/07
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: با موضوع هوش های چند گانه
آلبوم برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی

تصویر

برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 1
برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 2
برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 3
برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 4
برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 5
برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پرسنل مدارس علوی 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: