آلبوم برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری

رده: جلسات
تاریخ: 1400/08/30
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی زبان پژوهشگران علوی زبان اکسترا سوم دانایان علوی زبان دانشمندان علوی زبان نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری با محوریت کسب آمادگی لازم جهت حضوری شدن مدارس
آلبوم برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری

تصویر

برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری 1
برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری 2
برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری 3
برگزاری جلسه شورای معلمین بصورت حضوری 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: