آلبوم برگزاری مسابقات درون مدرسه

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/26
شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: پرفسور حسابی پرفسور سمیعی دکتر قریب محمد خوارزمی ابونصر فارابی
توضیح: گزارشی از برگزاری مسابقات درون مدرسه
آلبوم برگزاری مسابقات درون مدرسه

تصویر

برگزاری مسابقات درون مدرسه 1
برگزاری مسابقات درون مدرسه 2
برگزاری مسابقات درون مدرسه 3
برگزاری مسابقات درون مدرسه 4
برگزاری مسابقات درون مدرسه 5
برگزاری مسابقات درون مدرسه 6

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: