آلبوم برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/12/11
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی
آلبوم برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول

تصویر

برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 1
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 2
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 3
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 4
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 5
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 6
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 7
برگزاری مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: