آلبوم برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1401/03/21
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک
آلبوم برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک

تصویر

برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک 1
برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک 2
برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک 3
برگزاری کلاس های(تابستانی ) رباتیک 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: