آلبوم برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/09/06
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها
آلبوم برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها

تصویر

برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 1
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 2
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 3
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 4
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 5
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 6
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 7
برگزاری کلاس ها بصورت حضوری ازششم آذرماه در کلیه ی پایه ها 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: