آلبوم تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول

رده: زبان
تاریخ: 1400/07/29
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی
توضیح: تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول
آلبوم تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول

تصویر

تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول 1
تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول 2
تدریس زبان بصورت ترکیب حروف و خواندن کلمات در پایه اول 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: