آلبوم تدریس نشانه ُ در کلاس اول

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/10/11
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: آینده سازان علوی
توضیح: همراه با دعوت تز مدیریت محترم ُ مثل مدیر ُ مثل املت
آلبوم تدریس نشانه ُ در کلاس اول

تصویر

تدریس نشانه ُ در کلاس اول 1
تدریس نشانه ُ در کلاس اول 2
تدریس نشانه ُ در کلاس اول 3
تدریس نشانه ُ در کلاس اول 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: