تقویم آزمون‌های معرفی دوازدهم انسانی 1402

1- دین و زندگی (1403/02/10) کل کتاب دوازدهم

2- زبان انگلیسی (1403/02/11) کل کتاب دوازدهم

3- فارسی (1403/02/17) کل کتاب دوازدهم

4- سلامت و بهداشت (1403/02/18) کل کتاب دوازدهم

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: