تقویم آزمون‌های معرفی دوازدهم تجربی 1402

1- دین و زندگی (1403/02/10) کل کتاب دوازدهم

2- زبان انگلیسی(1403/02/11) کل کتاب دوازدهم

3- هویت اجتماعی (1403/02/12) کل کتاب دوازدهم

4- فارسی (1403/02/17) کل کتاب دوازدهم

5- سلامت و بهداشت(1403/02/18) کل کتاب دوازدهم

6- زبان عربی و قرآن (1403/02/19) کل کتاب دوازدهم

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: